دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، پاییز 1388 (شماره پیاپی 3) 
7. شبیه‎سازی دینامیکی پخش ذرات جداشده از ماهواره در مدار فضایی

ایمان‏ شفیعی نژاد؛ علیرضا نوین ‏زاده؛ ناصر رهبر؛ مهدی اصغری؛ علیرضا نوین ‏زاده