دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، زمستان 1388 (شماره پیاپی 5) 
5. کنترل بهینة وضعیت ماهواره با عملگر چرخ عکس‌العملی

سید حسن میری رکن‌آبادی؛ سید مهران میرشمس؛ امیرعلی نیکخواه