دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 6، تابستان 1389 (شماره پیاپی 6) 
2. بررسی و تحلیل سیستم جدایش کاوشگر 3

محمد علی فارسی؛ رضا کلانتری‌ن‍ژاد؛ نادر آریایی‌فر؛ رضا کلانتری‌ن‍ژاد؛ محسن بهرامی