دوره و شماره: دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 7، زمستان 1389 (شماره پیاپی 7) 
4. شبیه‌سازی دینامیکی سامانة تخلیة همزمان سیال در مخازن یک موتور پیشران مایع

مهیار نادری‌تبریزی؛ سید علیرضا جلالی‌چیمه؛ حسن کریمی مزرعه‌شاهی