دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 8، تابستان 1390 (شماره پیاپی 8) 
4. مدل سازی اتمیزاسیون اولیه اسپری چرخان لزج

فتح ا.. امی؛ سید عسکری مهدوی؛ سید مصطفی حسینعلی پور؛ احسان موحدنژاد