دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 9، زمستان 1390 (شماره پیاپی 9) 
4. شبیه‌سازی دینامیکی و تحلیل عملکرد سامانة تنظیم‌کنندة سرعت ظاهری

حسن کریمی‌مزرعه‌شاهی؛ سید علیرضا جلالی‌چیمه؛ مهیار نادری‌تبریزی