دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 10، بهار 1391 (شماره پیاپی 10) 
4. روابط حاکم در تحلیل رفتار مکانیکی آداپتورکامپوزیتی ماهواره‌بر

جعفر اسکندری‌جم؛ میلاد نورآبادی؛ سیدحسین تقویان؛ ندا گرشاسبی‌نیا


7. تخمین قابلیت اطمینان سازة ماهواره بر به روش شبکه‌های بیزین و درخت خطا

سید محمدمهدی شریفی؛ حسن غلامی مزینان؛ کامران شهانقی؛ مهدی کرباسیان


8. مدل‌سازی و تحلیل حرارتی ماهواره با روش شبکة الکتریکی

حسین بلندی؛ امیر میرزا قیطاقی؛ بهمن قربانی‌واقعی؛ سید مجید اسماعیل‌زاده؛ محمدرضا طلایی