دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 16، پاییز 1392 (شماره پیاپی 16) 
1. شبیه‌سازی دینامیکی سیستم دمش گرم در پیکرة سامانة پیشران

حمیدرضا علی‌محمدی؛ داوود رمش؛ محمدرضا حیدری؛ رضا فرخی؛ حسن کریمی


8. طراحی و ساخت پایلوت آزمایشگاهی سیستم دزیمتری فضایی OSL

عاطفه آقایی؛ حسین صادقی؛ حسین جهانبخش؛ رضا طاهری؛ آسیه موسوی؛ علی‌محمد نیکو