دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 22، بهار 1394 (شماره پیاپی 22) 
5. طراحی مدارگرد سوخت جامد در انتقال بهینة فضایی

مهران نصرت الهی؛ علیرضا نوین‌زاده؛ مصطفی ذاکری


6. طراحی یک کنترل‌کنندة µ برای کنترل وضعیت یک میکروماهواره انعطاف‌پذیر

رضا محسنی‌پور؛ مهرزاد نصیریان؛ عبدالرضا کاشانی‌نیا؛ محسن فتحی


8. ارزیابی ضریب صدورمؤثر عایق‌های چندلایه با استفاده از آزمایش

حامد رمضانی‌نجفی؛ اسماعیل معینی؛ سیدمحمدحسین کریمیان؛ حامد علی‌صادقی