دوره و شماره: دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 24، پاییز 1394 (شماره پیاپی 24 ) 
6. طراحی، ساخت و آزمایش زیرسیستم تعیین موقعیت ماهوارةتدبیر

حسین بلندی؛ محمدحسن اشتری؛ قدرت اله براتی؛ جعفر کوچکی؛ محمد صادق ضیغمی؛ مجید اسماعیل زاده