دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 25، زمستان 1394 (مقالات این شماره از نشریه، به زبان انگلیسی است.) 

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

1. کنترل مد لغزشی دینامیکی نهایی برای یک سیستم حامل هوافضایی

صفحه 1-7

علیرضا علیخانی؛ سیدعلی اکبر کسائیان


مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

4. شناسایی مشخصات منبع گرمایی با استفاده از روش حرارت معکوس

صفحه 29-34

امیر مهدی تحسینی؛ سمانه تدین موسوی


5. کنترل بهینة شبیه‌ساز سه درجه آزادی فضاپیما با عملگرهای چرخ عکس‌العملی

صفحه 35-44

حجت طائی؛ مهران میرشمس؛ مهدی قبادی؛ محمد امین وحید دستگردی؛ حسن حقی