دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 26، بهار 1395، صفحه 1-89 (شماره پیاپی 26 ) 
3. طراحی و پیاده‌سازی کنترل پسگام - مد لغزشی وضعیت ماهواره در بستر تست پردازشگر در حلقه

صفحه 25-35

فرهاد فانی صابری؛ منصور کبگانیان؛ علیرضا فضل‌یاب؛ عباس آجرکار