دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 27، تابستان 1395، صفحه 1-90 (شماره پیاپی ۲۷) 
6. طراحی و ساخت مدل حرارتی و تست‌ بالانس حرارتی ماهوارۀ آتست

صفحه 61-76

حامد علی صادقی؛ حامد رمضانی نجفی؛ حسین رضا عباسی