دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 30، بهار 1396، صفحه 1-72 (سال 10, شماره 1, بهار 1396 شماره پیاپی 30) 

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

1. طراحی کنترلر وضعیت غیرخطی برای سامانة لغو پرتاب یک فضاپیمای سرنشین‌دار

صفحه 1-13

قاسم کاهه؛ میثم محمدی امین؛ آرش سفیدان بنیسی


شماره‌های پیشین نشریه

سال 10, شماره 4, زمستان 1396 شماره پیاپی 33
سال 10, شماره 3, پاییز 1396 شماره پیاپی 32
سال 10, شماره 2, تابستان 1396 شماره پیاپی 31
سال 10, شماره 1, بهار 1396 شماره پیاپی 30