دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 30، بهار 1396، صفحه 1-72 (سال 10, شماره 1, بهار 1396 شماره پیاپی 30) 

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

1. طراحی کنترلر وضعیت غیرخطی برای سامانة لغو پرتاب یک فضاپیمای سرنشین‌دار

صفحه 1-13

قاسم کاهه؛ میثم محمدی امین؛ آرش سفیدان بنیسی