دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 31، تابستان 1396، صفحه 1-86 (سال 10, شماره 2, تابستان 1396 شماره پیاپی 31) 

مقالة‌ مروری‌

4. مروری بر انواع روش‌های ناوبری تصویری برای کاربردهای ناوبری در پرنده‌های بدون سرنشین

صفحه 33-52

مسعود ابراهیمی کچویی؛ محمدولی ارباب میر؛ محمد نوروز


مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

6. بررسی پارامترهای تأثیرگذار حل عددی در محاسبه ضریب میرایی چرخش

صفحه 65-72

محمد مومیوند؛ حسن محمدخانی؛ جواد حیدری؛ سیدمحمدحسین واعظی