دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 31، تابستان 1396، صفحه 1-86 (سال 10, شماره 2, تابستان 1396 شماره پیاپی 31) 
6. بررسی پارامترهای تأثیرگذار حل عددی در محاسبه ضریب میرایی چرخش

صفحه 65-72

محمد مومیوند؛ حسن محمدخانی؛ جواد حیدری؛ سیدمحمدحسین واعظی