دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 32، پاییز 1396، صفحه 1-90 (سال 10, شماره 3, پاییز 1396 شماره پیاپی 32) 

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

1. نرم افزار استخراج مشخصات فنی- اصلی ماهواره های مخابراتی زمین آهنگ

صفحه 1-14

مهران میرشمس؛ احسان ذبیحیان


2. هدایت صریح نزدیک بهینه مبتنی‌بر همواری دیفرانسیلی

صفحه 15-24

رضا اسماعیل زاده؛ ابوالقاسم نقاش؛ مهدی مرتضوی


شماره‌های پیشین نشریه

سال 10, شماره 4, زمستان 1396 شماره پیاپی 33
سال 10, شماره 3, پاییز 1396 شماره پیاپی 32
سال 10, شماره 2, تابستان 1396 شماره پیاپی 31
سال 10, شماره 1, بهار 1396 شماره پیاپی 30