دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 32، پاییز 1396، صفحه 1-90 (سال 10, شماره 3, پاییز 1396 شماره پیاپی 32) 
2. هدایت صریح نزدیک بهینه مبتنی‌بر همواری دیفرانسیلی

صفحه 15-24

رضا اسماعیل زاده؛ ابوالقاسم نقاش؛ مهدی مرتضوی