دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 32، پاییز 1396، صفحه 1-90 (سال 10, شماره 3, پاییز 1396 شماره پیاپی 32) 

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

1. نرم افزار استخراج مشخصات فنی- اصلی ماهواره های مخابراتی زمین آهنگ

صفحه 1-14

مهران میرشمس؛ احسان ذبیحیان


2. هدایت صریح نزدیک بهینه مبتنی‌بر همواری دیفرانسیلی

صفحه 15-24

رضا اسماعیل زاده؛ ابوالقاسم نقاش؛ مهدی مرتضوی