دوره و شماره: دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 36، پاییز 1397 (سال 11, شماره 3, پاییز 1397 شماره پیاپی 36) 

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

3. شبیه‌سازی تصاویر آسمان شب با مدل روزنه ایده‌آل برای حسگر ستاره

صفحه 21-32

امیر علی نیکخواه؛ فرشاد سمیه‌یی؛ جعفر روشنی یان


شماره‌های پیشین نشریه

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397
سال 11, شماره 3, پاییز 1397 شماره پیاپی 36
سال 11, شماره 2, تابستان 1397 شماره پیاپی 35
سال 11, شماره 1, بهار 1397 شماره پیاپی 34