دوره و شماره: دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 36، پاییز 1397 (سال 11, شماره 3, پاییز 1397 شماره پیاپی 36) 

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

3. شبیه‌سازی تصاویر آسمان شب با مدل روزنه ایده‌آل برای حسگر ستاره

صفحه 21-32

امیر علی نیکخواه؛ فرشاد سمیه‌یی؛ جعفر روشنی یان