دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 34، بهار 1397 (سال 11, شماره 1, بهار 1397 شماره پیاپی 34) 
5. بهینه‌سازی انتقال مداری چندضربه‏ ای با استفاده از روش شبه ‌نیوتن

صفحه 49-57

مریم کیانی؛ امیر شکوری؛ سید حسین پورتاکدوست؛ محمد سینجلی


شماره‌های پیشین نشریه

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397
سال 11, شماره 3, پاییز 1397 شماره پیاپی 36
سال 11, شماره 2, تابستان 1397 شماره پیاپی 35
سال 11, شماره 1, بهار 1397 شماره پیاپی 34