دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 34، بهار 1397 (سال 11, شماره 1, بهار 1397 شماره پیاپی 34) 
5. بهینه‌سازی انتقال مداری چندضربه‏ ای با استفاده از روش شبه ‌نیوتن

صفحه 49-57

مریم کیانی؛ امیر شکوری؛ سید حسین پورتاکدوست؛ محمد سینجلی