دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 35، تابستان 1397، صفحه 74-1 (سال 11, شماره 2, تابستان 1397 شماره پیاپی 35) 
6. طراحی مأموریت بهینه به منظور سفر اکتشافی به ماه

صفحه 47-53

حسن ناصح؛ مهران میرشمس؛ الیاس فداکار؛ مهدی جعفری ندوشن