تغییر شماره نشریه

با توجه به اخذ پروانه انتشار نشریه از وزارت فرهنگ و ارشاد به شماره ثبت 82946 مورخ 1397/07/02، شمارۀ دوره­ای فصلنامه از تاریخ اخذ مجوز الزاما از دورۀ 1، شمارۀ 1 شروع شده و شمارۀ پیاپی آن ادامۀ شمارۀ قبل فصلنامه است.