طراحی، ساخت و آزمایش زیرسیستم تعیین موقعیت ماهوارةتدبیر

حسین بلندی؛ محمدحسن اشتری؛ قدرت اله براتی؛ جعفر کوچکی؛ محمد صادق ضیغمی؛ مجید اسماعیل زاده

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 65-70

چکیده
  در انجام صحیح مأموریت هر ماهواره، دانستن موقعیت لحظه­ای قرارگیری آن و پیش­بینی موقعیت آتی ماهواره از الزامات اساسی است. این موضوع در ماهوارههای سنجشی و مخابراتی  اهمیت زیادی دارد. از این‌رو در ماهوارة تدبیر، برای اولین بار در کشور، یک زیرسیستم کاملاً مجزا در درون ماهواره، مجهز به گیرندة فضایی GPSو سایر الگوریتم­های مورد نیاز، ...  بیشتر

افزایش دقت پیش بینی موقعیت ماهواره با درنظرگرفتن هارمونیک‌های تابع پتانسیل زمین

حسین بلندی؛ محمد حسن اشتری؛ سیدمجید اسماعیل‌زاده؛ مهران حق پرست

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1392، ، صفحه 27-37

چکیده
  در این مقاله، رویة پیش‌بینی موقعیت ماهواره بر اساس فیلتر کالمن توسعه یافته و با مدنظر قرار دادن ملاحظات سخت‌افزاری پیاده‌سازی و در عین حال حصول دقت مطلوب در فرآیند تعیین موقعیت ماهواره مورد بررسی قرار گرفته است.در این راستا ابتدا نیروهای شاخص و مؤثر بر دینامیک مداری ماهواره مدلسازی و روابط غیرخطی حاکم بر حرکت مداری ماهواره ارائه ...  بیشتر

تحلیل داده‌های TLE ماهوارة نوید و تأثیرآن بر عملیات رهگیری توسط ایستگاه‌های زمینی

حسین بلندی؛ محمد حسن اشتری؛ مریم نادی؛ سیدمجید اسماعیل‌زاده

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1392، ، صفحه 29-42

چکیده
  در این مقاله با تحلیل داده‌های TLEماهوارة نوید علم و صنعت در طول دورة مأموریت به بررسی میزان تأثیر این داده‌ها بر عملیات رهگیری ایستگاه‌های زمینی پرداخته شده است. دقت پیش‌بینی موقعیت ماهواره، میزان خطای جهت‌گیری آنتن‌های ایستگاه‌های زمینی، میزان خطا در پیش‌بینی زمان طلوع ماهواره و حساسیت‌سنجی این موارد نسبت به تغییرات پارامتر ...  بیشتر

طراحی الگوریتم‌های آشکارسازی و جداسازی عیب مبتنی بر حدود آستانة تطبیقی برای زیرسیستم کنترل وضعیت یک ماهواره سه محوره

حسین بلندی؛ مصطفی عابدی؛ مهران حق‌پرست

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1392، ، صفحه 31-46

چکیده
  در این مقاله، یک روش آشکارسازی عیب مقاوم بر اساس تولید حدود آستانة تطبیقی برای یک ماهوارة سه محوره ارائه می‌شود. برای این منظور، در ابتدا سیستم کنترل وضعیت توسط یک مدل با تغییرات شبه پارامتری خطی (q-LPV) توصیف می‌شود. در ادامه یک مشاهده‌گر بازه‌ای بر اساس مدل فوق طراحی شده است که بر اساس آن، عدم‌قطعیت‌های پارامتری ماهواره به درون حدود ...  بیشتر

طراحی الگوریتم تشخیص، جداسازی و جبران‌سازی عیب حسگرها در زیرسیستم تعیین وضعیت یک ماهوارة سه محوره

سیدسعید نصرالهی؛ حسین بلندی؛ مصطفی عابدی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1391، ، صفحه 1-13

چکیده
  هدف از این مقاله، طراحی زیرسیستم تعیین وضعیت تحمل‌پذیر عیب بوده که قابلیت‌های تشخیص، جداسازی و اصلاح عیب در این زیرسیستم را ایجاد می‌کند. راهکار پیشنهاد شده بر مبنای استخراج کلیه دوران‌های ممکن بین دستگاه‌های مختصات مداری و بدنة ماهواره و مقایسة زوایای اویلر حاصل از هر یک از این دوران‌هاست. بر این اساس، تغییرات زیادی در پراکندگی ...  بیشتر

طراحی الگوریتم‌های تشخیص، شناسایی و اصلاح عیب برای زیرسیستم کنترل وضعیت یک ماهوارة سه‌محوره

حسین بلندی؛ مهران حق پرست؛ مصطفی عابدی

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1391، ، صفحه 29-40

چکیده
  هدف از این مقاله، طراحی یک زیرسیستم کنترل وضعیت تحمل‌پذیر عیب است که قابلیت‌های تشخیص، شناسایی و اصلاح عیب را در این زیرسیستم ایجاد می‌کند. در این راستا، استفاده از روش تاکاگی- سوگنو برای مدل‌سازی دقیق دینامیک غیرخطی ماهواره مدنظر قرار گرفته است، که بر اساس آن می‌توان از قابلیت رؤیتگرهای تطبیقی خطی برای دینامیک ‌غیر خطی ماهواره ...  بیشتر

مدل‌سازی و تحلیل حرارتی ماهواره با روش شبکة الکتریکی

حسین بلندی؛ امیر میرزا قیطاقی؛ بهمن قربانی‌واقعی؛ سید مجید اسماعیل‌زاده؛ محمدرضا طلایی

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1391، ، صفحه 81-90

چکیده
  وظیفة سیستم کنترل حرارت یک ماهواره، نگهداری دمای تجهیزات در محدودة دمایی مجازشان، در تمام شرایط محیطی و کارکردی است. به‌منظور تعیین محدودة دمای تجهیزات در طول مأموریت، روش‌های عددی و نرم‌افزارهای گوناگونی وجود دارد. در این مقاله، مد‌‌ل‌سازی ریاضی هندسی ماهواره با روابط موجود در مراجع انجام شده و با نرم‌افزار ترمال دسک‌تاپ تأیید ...  بیشتر

طراحی الگوریتم تخمین وضعیت یک ماهوارة LEO با استفاده از روش تطبیقی مدل‌های چند گانه و مقایسة آن با فیلتر کالمن توسعه‌یافته

حسین بلندی؛ فرهاد فانی صابری

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1388، ، صفحه 17-26

چکیده
  در این مقاله یکساختار جدید برای تخمین وضعیت با دقت بالا برای ماهواره‌های سنجش از دور و مبتنی بر روش های تطبیقی مدل‌های چند گانه (Multiple Model Attitude Estimation) طراحی می گردد. در ساختار الگوریتم تخمین وضعیت ارائه شده, مسئلة خطی سازی در هر لحظه که در روش فیلتر کالمن توسعه یافته انجام می‌گیرد به خطی‌سازی در نقاط کار کمتری کاهش می‌یابد که این مسئله ...  بیشتر

طراحی سیستم کنترل وضعیت ماهواره برای تصویربرداری استریو، با تلفیق مانورهای طولی و عرضی

حسین بلندی؛ فرهاد فانی صابری؛ بهمن قربانی واقعی

دوره 1، شماره 2 ، دی 1387، ، صفحه 9-15

چکیده
  در این مقاله، روش‌هایاصلی تصویربرداری استریو توسطماهواره‌هایپیشرفته شامل روش طولی (Along-track)و روش عرضی(Across-track)‌بیان می‌شود و پس از بررسی مزایا و معایب آنها، یک روش نوین تصویربرداری استریو مطرح خواهد شد. روش پیشنهاد شده، تلفیقی از دو روش طولی و عرضی است. بنابراین با استفاده از این روش ماهواره در تصویربرداری استریو می توان از مزایای ...  بیشتر

طراحی سیستم کنترل وضعیت یک ماهواره با پایدارسازی گرادیان جاذبهای به منظور جهتگیری به سمت خورشید

حسین بلندی؛ بهمن قربانی واقعی؛ فرهاد فانی صابری

دوره 1، شماره 2 ، دی 1387، ، صفحه 27-33

چکیده
  سیستم کنترل وضعیت یک ماهواره با پایداری گرادیان جاذبه‌ای به منظور جهت‌گیری دائم به سمت زمین و ایجاد پایداری به نسبت ممان اینرسی زیاد نیاز دارد. در چنین ماهواره‌هایی، نسبت ممان اینرسی بسیار زیاد سبب کوچک‌شدن بدنة اصلی ماهواره و کاهش قابلیت‌های مأموریت می‌شود. در این مقاله، نسبت ممان اینرسی به‌وسیلة یک فرمول بسته بر اساس فعالیت‌های ...  بیشتر

طراحی سیستم کنترل وضعیت یک ماهوارة متقارن با پایدارسازی گرادیان جاذبه‌ای و چرخش محدود حول محور یاو

حسین بلندی؛ بهمن قربانی واقعی

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1387، ، صفحه 11-19

چکیده
  در این مقاله طراحی سیستم کنترل وضعیت یک ماهوارة متقارن با پایدارسازی گرادیان جاذبه‌ای چنان طراحی می‌شود که ضمن تأمین دقت پایداری مورد نیاز، بتوان ماهواره را با چرخشی محدود حول محور یاو چرخاند. دینامیک رفتار ماهواره و اثرات کوپلی بین محورهای مختلف ماهواره چنان مدل‌سازی می‌شوند که نسبت ممان اینرسی ماهواره، سرعت زاویه‌ای حول محور ...  بیشتر