زیر ساختارها (آزمایشگاه‌ها، سنسورها، نرم‌افزارها و ...
دستیابی به پاکیزگی مغناطیسی یک ماهواره با استفاده از جانمایی بهینه تجهیزات برپایه PSO

بهمن قربانی واقعی؛ علیرضا شهری رازلیقی

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 61-69

چکیده
  حسگرمغناطیسی یکی از پرکاربردترین حسگرها به دلیل سبکی و مصرف توان پایین در میکرو ماهواره‌ها می‌باشد. یکی از معایب بزرگ این حسگرها این است که داده‌های خروجی تحت تأثیر میدان‌های مغناطیسی حاصل از تجهیزات خراب شده و غیرقابل اعتماد می‌گردد. بنابراین باید اندازه میدان مغناطیسی در محل جانمایی حسگرمغناطیسی به کمتر از مشخصه‌های پاکیزگی ...  بیشتر

طراحی سیستم تصویربرداری یک ماهوارة چرخان با قابلیت تصویربرداری زمان واقعی، با استفاده از FPGA

هاشم بذرافشان؛ شهریار برادران شکوهی؛ بهمن قربانی واقعی

دوره 3، شماره 2 ، تیر 1389

چکیده
  در این مقاله، بلوک دیاگرام کامل سیستم تصویربرداری یک ماهوارة‌ چرخان با قابلیت تصویربرداری زمان واقعی، طراحی خواهد شد. به علت چرخش ماهواره، سیستم برای شروع تصویربرداری نیاز به تشخیص زاویة مناسب دوربین نیز دارد. این زاویه، شروع مشاهدة قسمتی از زمین است که قرار است تصویربرداری شود. در این مقاله، ابتدا روش تصویربرداری و آشکارساز مناسب ...  بیشتر

طراحی سیستم خواندن CCD دوربین ماهواره، براساس بهینه‌سازی نویز و با در نظرگرفتن محدودیت‌های ماهواره

هاشم بذرافشان؛ شهریار برادران شکوهی؛ بهمن قربانی واقعی

دوره 2، شماره 5 ، دی 1388

چکیده
  سیستم خواندن CCD(Charged Coupled Device Read-Out System)دوربین ماهواره‌ها، نیازمند نسبت سیگنال به نویز بالایی است. علت این مسئله،وجود نویزهای خاص و اجتناب‌ناپذیر محموله تصویربرداری فضایی است. این نویزها شامل نویزهای CCD، نویزهایماهواره مانند عدم پایداری کامل ماهواره و نویزهای محیطی مانند تداخل اتمسفر، ذرات باردار، حرکت زمین و ماهواره نسبت به هم، ...  بیشتر

طراحی سیستم کنترل وضعیت ماهواره برای تصویربرداری استریو، با تلفیق مانورهای طولی و عرضی

حسین بلندی؛ فرهاد فانی صابری؛ بهمن قربانی واقعی

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1387

چکیده
  در این مقاله، روش‌هایاصلی تصویربرداری استریو توسطماهواره‌هایپیشرفته شامل روش طولی (Along-track)و روش عرضی(Across-track)‌بیان می‌شود و پس از بررسی مزایا و معایب آنها، یک روش نوین تصویربرداری استریو مطرح خواهد شد. روش پیشنهاد شده، تلفیقی از دو روش طولی و عرضی است. بنابراین با استفاده از این روش ماهواره در تصویربرداری استریو می توان از مزایای ...  بیشتر

طراحی سیستم کنترل وضعیت یک ماهواره با پایدارسازی گرادیان جاذبهای به منظور جهتگیری به سمت خورشید

حسین بلندی؛ بهمن قربانی واقعی؛ فرهاد فانی صابری

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1387

چکیده
  سیستم کنترل وضعیت یک ماهواره با پایداری گرادیان جاذبه‌ای به منظور جهت‌گیری دائم به سمت زمین و ایجاد پایداری به نسبت ممان اینرسی زیاد نیاز دارد. در چنین ماهواره‌هایی، نسبت ممان اینرسی بسیار زیاد سبب کوچک‌شدن بدنة اصلی ماهواره و کاهش قابلیت‌های مأموریت می‌شود. در این مقاله، نسبت ممان اینرسی به‌وسیلة یک فرمول بسته بر اساس فعالیت‌های ...  بیشتر