بهبود احتمال خطای بیت در لینک رادیویی تله متری ماهواره های LEO با استفاده از تکنیک MIMO

شاهرخ مرزبان؛ کمال محامدپور؛ سمیه پیرزادی

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1391

چکیده
  پس از قرار گرفتن ماهوارة LEOدر مدار تعیین شده، سایت زمینی نیازمند ارتباط با آن‌ برای دریافت اطلاعات و کنترل زیرسیستم‌های آن‌ است. با توجه به اینکه کانال‌های ارتباط ماهواره‌ای تحت تأثیر شرایط سایه (Shadowing)قرار می‌گیرند، در صورت وجود سیگنال دید مستقیم(LOS) بین فرستنده و گیرنده شرایط کانال رادیویی خوب بوده و کانال با نویز گوسی سفید جمع‌شونده ...  بیشتر

ارائة روشی با استفاده از کُد الموتی برای بهبود لینک رادیویی تله متری فضایی

شاهرخ مرزبان؛ کمال محامدپور

دوره 3، شماره 4 ، دی 1389

چکیده
  در اکثر سیستم‌های تله‌متری فضایی از حداقل دو آنتن فرستنده برای ارسال سیگنال رادیویی به‌سمت آنتن گیرنده استفاده می‌شود. دلیل آن تأثیر بدنة بزرگ و فلزی اجسام پرنده در قطع ارتباط رادیویی بین آنتن فرستنده و آنتن گیرنده در حین مانورهای پروازی است. نصب دو آنتن فرستنده برروی بدنة جسم پرنده ارتباط مناسب و دائم رادیویی بین فرستنده و گیرندة ...  بیشتر

طراحی و شبیه‌سازی لینک رادیویی تله‌متری فضایی برای یک جسم پرنده با مانور سریع

شاهرخ مرزبان؛ کمال محامدپور

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1388

چکیده
  عملکرد بخش‌های مختلف اجسام پرنده همچون هواپیما، موشک و فضاپیما در حین مانورهای واقعی پرواز با سیستم تله‌متری آزمایش می‌شود. به منظور بررسی و بهبود اثرات مخرب مانورهایی که جسم پرنده در حین پرواز بر روی لینک رادیویی تله‌متری فضایی دارد، نیاز به دانستن زوایای ارتباطی لحظه‌ای بین آنتن گیرندة تله‌متری و آنتن فرستندة نصب‌شده برروی ...  بیشتر