نویسنده = جلیل راشد محصل
تعداد مقالات: 1
1. آرایة خطی از آنتن پلاسما با کاربرد فضایی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1391

فاطمة صادقی کیا؛ فرخ حجت کاشانی؛ جلیل راشد محصل؛ سید جواد قیومه بزرگی