تخمین گرمایش آیرودینامیکی بدنة کاوشگر فضایی با درنظر گرفتن اندرکنش گرمایشی سیال و سازه

سهیلا عبدالهی پور؛ فخری اعتمادی؛ محمد ابراهیمی

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1394

چکیده
  در این مقاله، گرمایش آیرودینامیکی تولیدشده بر روی بدنة یک کاوشگر فضایی به روش عددی با استفاده از نرم‌افزار فلوئنت و با درنظر گرفتن اندرکنش گرمایشی سیال و سازه محاسبه شده است. به منظور حل همزمان معادلات گرمایش در جامد و سیال، از شرط مرزی کوپلینگ در دیوارة بدنه استفاده شده است؛ به‌طور‌ی‌که مقادیر دما و شار حرارتی در آن محاسبه می‌شود. ...  بیشتر

تحلیل آزمایشگاهی انتشار امواج پیروشوک در کاوشگر فضایی

محمد طاهای‌ابدی؛ مهدی علیزاده یزدی؛ محمدعلی فارسی؛ محمد ابراهیمی

دوره 7، شماره 4 ، دی 1393

چکیده
  انتشار امواج پیروشوک ناشی از انفجار مواد پیروتکنیک برای جداسازی سامانه‌های کاوشگر فضایی با انجام آزمایش‌هایی در سطح زمین بررسی می‌شود. حسگرهای شوک در نقاط مختلف سازة کاوشگر نصب می‌شود تا مقدار دامنة شتاب دریافتی در سه راستای عمود برهم پس از فعال‌سازی مواد پیروتکنیک اندازه‌گیری کنند. پس از معرفی تجهیزات لازم برای انجام آزمایش ...  بیشتر

عملکرد مجموعه چتر فرود محموله فضایی با استفاده از آزمون‌ پرتابی

فائزه راثی مرزآبادی؛ رضا مشکانی؛ حسین پوریاوی؛ محمدعلی فارسی؛ محمد ابراهیمی

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1393

چکیده
  در این تحقیق، با توجه به اینکه دانستن پارامترهای ایرودینامیکی مجموعه چترهای فرود، برای دست یافتن به یک سیستم بازیابی قابل اطمینان، نقش اساسی دارد، یک‌سری آزمون‌های پرتابی انجام شد و با به سرعت رساندن یک راکت آزمایشی و مجموعه چتر دو مرحله‌ای به‌کار رفته، شرایط بازیابی محمولة فضایی شبیه‌سازی شد. همچنین از یک کد نرم‌افزاری برای ...  بیشتر

بررسی اثرات ناشی از هایپرگراویتی و استرس پرتاب بر عملکرد رده‌های سلولی مختلف در کاوشگر

زهرا حاج‌ابراهیمی؛ لیلا علیدوست؛ مائده عربیان؛ احسان علوی؛ محمد ابراهیمی؛ محسن بهرامی

دوره 6، شماره 4 ، دی 1392

چکیده
  شرایط استرس‌زای پرتاب باکاوشگرها - هایپرگراویتی و جاذبة ناچیز- منجر به تغییر در فرایندها و عملکردهای سلولی می‌شود. در این مطالعه، اثرات هایپرگراویتی و استرس ناشی از آن بر روی میزان فعالیت، رشد، مرگ و میر و آسیب‌ سلولی در 5 ردة سلولی اندوتلیال عروق انسان، سلول‌های بنیادی مغز استخوان موش صحرایی، فیبروبلاست جنینی موش، PC12و جزایر لانگرهانس ...  بیشتر

کاربرد مدل پاندول ساده به منظور اعمال دینامیک تلاطم سیال در شبیه‌سازی شش درجه آزادی پرواز ماهواره‌بر

احسان امانی؛ محمد ابراهیمی؛ جعفر روشنی یان

دوره 3، شماره 4 ، دی 1389

چکیده
  در این مقاله، معادلات کوپل‌شده جسم صلب- تلاطم سیال- الاستیسیته برای پرواز شش درجه آزادی ماهواره‌برها توسعه داده شده است. معادلات حرکت به کمک معادلات لاگرانژ در دستگاه شبه مختصات و همچنین در دستگاه مختصات اینرسی استخراج شده‌اند. مدل پاندول ساده برای حرکت صفحه‌ای به منظور مدل کردن دینامیک تلاطم سیال در پرواز شش درجه آزادی گسترش داده ...  بیشتر