شناسایی اتوماتیک ستاره به روش مثلثی و افزایش سرعت جستجوی آن

حسن صداقت؛ علی‌رضا طلوعی؛ حبیب قنبر پور

دوره 4، شماره 4 ، دی 1390

چکیده
  یک روش متداول در جستجوگرهای ستاره‌ای برای شناسایی ستاره‌ها همتاسازی زوایای بین ستاره‌های موجود در میدان دید با زوایای ذخیره شده در کاتالوگ است. اگر یک زاویه با یک جفت ستاره همتا شود، وضعیت جستجوگر ستاره را می‌توان تعیین کرد. با وجود این، اندازه‌گیری زوایا با خطا همراه است، بنابراین پاسخ صحیح در یک بازه قرار می‌گیرد و نتیجة آن بعد ...  بیشتر