طراحی قانون هدایت با استفاده از روش پایداری زمان کوتاه

ایمان محمدزمان؛ حمیدرضا مؤمنی

دوره 3، شماره 2 ، تیر 1389

چکیده
  در این مقاله یک قانون هدایت به منظور پایداری حلقة هدایت با وجود دینامیک مرتبة اول رهگیر با استفاده از روش پایداری زمان کوتاه طراحی شده است. با توجه به این‌که مسئلة درگیری رهگیر و هدف در یک مدت زمان محدود تعریف می‌شود، لذا استفاده از مفاهیم پایداری زمان‌ کوتاه در آنالیز پایداری حلقة هدایت اهمیت خاصی دارد. قانون ارائه شده علاوه بر نرخ ...  بیشتر