طراحی قانون هدایت با استفاده از روش پایداری زمان کوتاه

ایمان محمدزمان؛ حمیدرضا مؤمنی

دوره 3، شماره 1 ، تیر 1389، ، صفحه 37-44

چکیده
  در این مقاله یک قانون هدایت به منظور پایداری حلقة هدایت با وجود دینامیک مرتبة اول رهگیر با استفاده از روش پایداری زمان کوتاه طراحی شده است. با توجه به این‌که مسئلة درگیری رهگیر و هدف در یک مدت زمان محدود تعریف می‌شود، لذا استفاده از مفاهیم پایداری زمان‌ کوتاه در آنالیز پایداری حلقة هدایت اهمیت خاصی دارد. قانون ارائه شده علاوه بر نرخ ...  بیشتر