ارائة یک روش تطابقی جهت استخراج ستارگان از تصاویر رقومی نجومی

محمد علی شریفی؛ فرهاد صمدزادگان؛ سعید فرزانه

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1388، ، صفحه 27-38

چکیده
  امروزه، با در اختیار قرارگرفتن دوربین‌های رقومی با دقت هندسی و رادیومتریک بالا، فصل جدیدی در به‌کارگیری نجوم ژئودتیک در کاربردهای مختلفی نظیر تعیین وضعیت ماهواره، مختصات نجومی و مؤلفه‌های انحراف قائم، تحت عنوان نجوم ژئودتیک بینایی- مبنا گشوده شده است. در روش‌های اخیربا استفاده از یک CCDمناسب و به‌کارگیری تلسکوپی مناسب می‌توان ...  بیشتر