طراحی بهینة چند موضوعی یک ماهواره بر سبک از روش تحلیل حساسیت سیستم

م. ابراهیمی؛ ج. جدی؛ ج. روشنی یان

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1387

چکیده
  در این پژوهش روش تحلیل حساسیت سیستم برای بهینه‌سازی طراحی مفهومی چندموضوعی یک ماهواره‌بر دومرحله‌ای سوخت جامد توسعه یافته است. بدین منظور از میان ساختارهای گوناگون، ساختاری با سه موضوع مسیر، پیشرانش و هندسه با چیدمان مناسب انتخاب شده است. همچنین تابع هدف، قیود و متغیرهای طراحی در سطح سیستم و موضوعات معرفی شده‌اند. برای ساختار ...  بیشتر