بررسی عددی پاسخ شعلة آرام پیش‌مخلوط مخروطی شکل به نوسان‌های صوتی

میلاد بهزادی؛ محمد فرشچی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 9-18

چکیده
  دینامیک شعلة مخروطی پیش‌مخلوط آرام در میدان صوت به روش عددی بررسی شد. احتراق متان و هوا به وسیلة یک واکنش یک‌مرحله‌ای و یک‌طرفه شبیه‌سازی و پدیدة نفوذ با روشی ساده، اما کارآمد محاسبه شد. ابتدا، شعله به صورت پایا مدل‌سازی و از صحت پارامترهای مربوط به آن اطمینان حاصل شد. انگیزش صوتی با نوسان دادن سرعت ورودی حول مقدار متوسط آن به جواب ...  بیشتر