طراحی سامانه‌‌های فضایی: فضاپیماها، ماهواره‌ها، ایستگاه‌های فضایی وتجهیزات آنها
ارائه مدل تخمین هزینه‌ سامانه‌های پیشرانش فضایی سرمازا/نیمه‌سرمازا

مصطفی جعفرپناه؛ حسن ناصح

دوره 14، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 25-33

چکیده
  هدف از این مقاله، ارائه مدل تخمین هزینه‌ی سامانه‌های پیشرانش فضایی سرمازا/نیمه‌سرمازا می‌باشد. در این راستا، انتخاب سامانه پیشرانش بهینه (از منظر نوع سوخت و اکسیدکننده) با هدف افزایش کارآیی و کاهش هزینه صورت پذیرفته است. سپس، نمونه‌های زوج سوخت و اکسیدکننده سامانه پیشرانش بر مبنای مشخصات جرمی – انرژتیک (وزن موتور – ضربه ویژه) ...  بیشتر

ﻣﺪل ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻓﻨﺎوری ﺧﺎﻧﻮادة ﺣﺎﻣﻞ ﻓﻀﺎﻳﻲ از ﻣﻨﻈﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﺔ ﭘﻴﺸﺮاﻧﺶ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﻫﺰﻳﻨﻪ

حسن ناصح

دوره 9، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 1-12

چکیده
  هدف از این مقاله، ارائة مدل توسعة فناوری خانوادة حامل فضایی از منظر سامانة پیشرانش است. بنابراین در این مقاله، مدل تخمین و محاسبة هزینه توسعه دو نوع فناوری سامانة پیشرانش سرمازا و نیمه­سرمازا با استفاده از پردازش آماری توسعه داده شده و با یکدیگر مقایسه می­شوند. این مدل، دارای پنج گام اصلی است که عبارتند از،  محاسبات جرمی‌انرژتیک ...  بیشتر