مدل‌سازی مدارهای هاله‌ای و منیفلدهای پایدار و ناپایدار در مسئلة سه جسم محدود

مهدی جعفری ندوشن؛ سید حسین پورتاکدوست

دوره 3، شماره 1 ، تیر 1389، ، صفحه 75-80

چکیده
  در این مقاله، تولید مدارهای هاله‌ای و منیفلدهای پایدار و ناپایدار آن در مسئلة سه جسم محدود دایروی مورد توجه قرارگرفته است. مدارهای هاله‌ای در طراحی مأموریت‌های فضایی پیچیده نقش اساسی دارند. مدارهای هاله‌ای در واقع حل تناوبی مسئلة سه جسم محدود دایروی هستند که با اعمال شرایط اولیة خاص حاصل می‌شوند. در این مقاله از خاصیت تقارن معادلات ...  بیشتر