شبیه‌سازی رد زمینی و محاسبة زمان های طلوع و غروب ماهواره برای نقطة هدف

احسان دانش‌نیا؛ مهرزاد نصیریان؛ سیدمحمدمهدی دهقان

دوره 5، شماره 4 ، دی 1391

چکیده
  یکی از مسائل مهم در بهره‌وری از ماهواره‌ها، زمان‌بندی مدهای کاری و نوشتن سناریوی عملیات با درنظرگرفتن شرایط محیطی، به صورت خودکار بر روی پردازندة ماهواره است. در راستای ایجاد قابلیت تولید سناریوی پرواز برای ماموریت‌های ارسال شده از ایستگاه زمینی و یا ماموریت‌هایی که به صورت خودکار تولید می‌شود، پیش‌بینی آنبورد زمان و پریود ...  بیشتر