هدایت فازی مرحله صعود حامل‌های ماهوارهبرای کاهش اثر باد

محسن سهراب؛ رضا زردشتی؛ سید حمید جلالی‌نائینی

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1393

چکیده
  در این مقاله، یک الگوریتم هدایت برای حامل‌های ماهواره در مرحلة صعود در داخل اتمسفر و در حضور باد با استفاده از منطق فازی ارائه می‌شود. در این الگوریتم، قیود میانی ماکزیمم زاویة حملة مجاز در لحظة ماکزیمم فشار دینامیکی و حاصل‌ضرب فشار دینامیکی در زاویة حمله و همچنین قیود نهایی ارتفاع، زاویه بردار سرعت و حداقل اندازة سرعت در نظر گرفته ...  بیشتر

شبیه‌سازی رد زمینی و محاسبة زمان های طلوع و غروب ماهواره برای نقطة هدف

احسان دانش‌نیا؛ مهرزاد نصیریان؛ سیدمحمدمهدی دهقان

دوره 5، شماره 4 ، دی 1391

چکیده
  یکی از مسائل مهم در بهره‌وری از ماهواره‌ها، زمان‌بندی مدهای کاری و نوشتن سناریوی عملیات با درنظرگرفتن شرایط محیطی، به صورت خودکار بر روی پردازندة ماهواره است. در راستای ایجاد قابلیت تولید سناریوی پرواز برای ماموریت‌های ارسال شده از ایستگاه زمینی و یا ماموریت‌هایی که به صورت خودکار تولید می‌شود، پیش‌بینی آنبورد زمان و پریود ...  بیشتر