روش نوین ردگیری اتوماتیک ماهواره با اعمال پدیدة داپلر بر TLE

مهرزاد نصیریان؛ ساناز قائمی سردرودی

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1394

چکیده
  در این مقاله به یک نوع روش ردگیری نوین اتوماتیک ماهواره توسط ایستگاه زمینی با کمک تغییر TLEاز طریق اندازه‌گیری فرکانس داپلر دریافتی پرداخته می‌شود. روش کار به این صورت است که با اندازه‌گیری فرکانس مرکزی سیگنال بیکن ارسالی توسط ماهواره و مقایسة آن با فرکانس داپلر محاسبه شده از روی TLE، میزان انحراف زمانی TLEاستخراج و پارامترهای مداری ...  بیشتر