قانون هدایت زمان محدود برای برخورد با زاویه خط دید مطلوب با استفاده از کنترل مد لغزشی نهایی غیرسینگولار

وحید بهنام گل؛ احمدرضا ولی؛ علی محمدی

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 1-10

چکیده
  در این مقاله هدایت مد لغزشی نهایی غیر سینگولار برای برخورد با زاویه خط دید مطلوب در فاز نهایی پیشنهاد شده است. به منظور دستیابی به زاویه خط دید از پیش تعریف شده و برخورد با هدف، یک متغیر لغزش نهایی غیر سینگولار تعریف شده است. در فاز رسیدن در حضور نامعینی­هایی از قبیل مانورهای هدف، هدایت مد لغزشی نهایی غیر سینگولار برای صفر کردن متغیر ...  بیشتر

قانون هدایت مد لغزشی مرتبه دوم تطبیقی بر پایه تئوری لیاپانوف با اثبات پایداری زمان محدود

وحید بهنام گل؛ احمدرضا ولی؛ علی محمدی؛ اشکناز اورعی

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 33-39

چکیده
  در این مقاله یک کنترل مد لغزشی مرتبه دوم هموار تطبیقی جدید برای سیستم‌های غیرخطی نامعین ارائه شده است. پایداری زمان محدود با استفاده از تکنیک لیاپانوف اثبات شده است. کنترل کننده پیشنهادی شامل یک جمله تطبیقی برابر با نامعینی در یک مدت زمان محدود است. این الگوریتم برای طراحی قانون هدایت فاز نهایی یک رهگیر آشیانه‌یاب برای برخورد با ...  بیشتر

بررسی عملکرد و پایداری یک سیستم هدایت مبتنی بر زاویه خط دید در حضور نویز اندازه‌گیری

ولی اله غفاری؛ پاکنوش کریم آقایی

دوره 11، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 31-40

چکیده
  در امر هدایت اجسام، عمدتاً از قوانین هدایت مبتنی بر تغییرات زاویة خط دید استفاده می‌شود. در این قوانین هدایت، معمولاًکمیت‌هایی از قبیل شتاب هدف، تغییرات زاویة خط دید و سرعت نزدیک شوندگی با سنسور مناسب اندازه‌گیری شده و در اختیار قانون هدایت قرار می‌گیرد. مادامی که نویز کمیت‌هایاندازه‌گیری شده، واریانس کوچکی داشته باشد می‌توان ...  بیشتر

یک قانون هدایت مد لغزشی گام به عقب جدید با درنظر گرفتن دینامیک حلقه کنترل

وحید بهنام گل؛ احمدرضا ولی؛ علی محمدی

دوره 8، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 9-17

چکیده
  در این مقاله یک روند جدید برای طراحی قانون هدایت با درنظر گرفتن دینامیک حلقه کنترل پیشنهاد شده است. حلقه هدایت غیرخطی به همراه تابع تبدیل مرتبه اول به عنوان دینامیک حلقه کنترل فرمول‌بندی شده است. یک طرح کنترل مد لغزشی گام به عقب هموار و زمان محدود برای تضمین همگرایی زمان محدود سرعت نسبی جانبی مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین در ...  بیشتر