مدلسازی‏ و تحلیل حرارتی آرایه های خورشیدی بازشونده در ماهواره LEO

آذر انوری؛ مهران شهریاری؛ فواد فرحانی

دوره 1، شماره 2 ، دی 1387، ، صفحه 1-8

چکیده
  آرایه‌‌های خورشیدی منبع اولیة تأمین توان مورد نیاز در برخی از ماهواره‌ها هستند. مشخصات سلول‌‌های خورشیدی نظیر جریان، ولتاژ و توان تولیدی توسط سلول‌‌های خورشیدی به دما وابسته است. بنابراین به منظور ایجاد شرایط کاری بهینه برای آرایه‌‌های خورشیدی، لازم است از یک سو دمای کاری سلول‌ها در محدودة مطلوب نگهداری شود و از سوی دیگر امکان ...  بیشتر

طراحی و شبیه‌سازی لینک رادیویی تله‌متری فضایی برای یک جسم پرنده با مانور سریع

شاهرخ مرزبان؛ کمال محامدپور

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1388، ، صفحه 1-12

چکیده
  عملکرد بخش‌های مختلف اجسام پرنده همچون هواپیما، موشک و فضاپیما در حین مانورهای واقعی پرواز با سیستم تله‌متری آزمایش می‌شود. به منظور بررسی و بهبود اثرات مخرب مانورهایی که جسم پرنده در حین پرواز بر روی لینک رادیویی تله‌متری فضایی دارد، نیاز به دانستن زوایای ارتباطی لحظه‌ای بین آنتن گیرندة تله‌متری و آنتن فرستندة نصب‌شده برروی ...  بیشتر

حل بهینة مسئلة راندوو و لنگرگیری درگیر فضاپیما با رویکرد شبه‌طیفی گاوسی و خطی‌سازی گام به گام

سیدحسین پورتاکدوست؛ روزبه مرادی؛ رضا کامیار

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1388، ، صفحه 1-16

چکیده
  در این مقاله، حل بهینة مسئلة غیرخطی و درگیر راندوو و لنگرگیری دو فضاپیما به صورت نامقید و همزمان مورد بررسی قرار گرفته است. در غالب کارهای انجام شدة قبلی، دو مسئلة راندوو و لنگرگیری به صورت دو فرآیند مجزا انجام شده است و تاکنون مسئلة طراحی کنترلر بهینه برای حرکات توأم انتقالی و دورانی فضاپیمای رهگیر صورت نگرفته است. از طرفی شرایط متنوعی ...  بیشتر

هدایت حلقه بسته با قید بردار سرعت نهایی با ضریب وزنی متغیر با زمان برای شکل دهی پروفیل دستور شتاب

سید حمید جلالی نائینی

دوره 2، شماره 3 ، دی 1388، ، صفحه 1-12

چکیده
  در این تحقیق، حل تحلیلی هدایت حلقه‌بسته با قید بردار موقعیت و سرعت نهایی با اعمال ضریب وزنی متغیر با زمان در معیار عملکرد حداقل انتگرال مجذور دستور شتاب با استفاده از تئوری کنترل بهینه به‌دست آمده‌است. دینامیک سیستم، خطی و از مرتبة دلخواه منظور شده و مدل پسا خطی، اما با ضریب متغیر با زمان فرض شده‌‌است. همچنین فرض شده‌است که اندازه ...  بیشتر

بررسی اثر سینتیک شیمیایی در مدل‌سازی جریان محترق اکسندة گازی بر روی سوخت جامد

مهدی آهنگر؛ رضا ابراهیمی

دوره 3، شماره 1 ، تیر 1389، ، صفحه 1-13

چکیده
  در این پژوهش مکانیزم احتراق اکسیژن گازی بر روی سطح سوخت جامد HTPBمطالعه شده است. به منظور شبیه‌سازی جریان محترق، معادلات ناویر- استوکس و انتقال اجزای شیمیایی با استفاده از روند ضمنی LU-SWحل شده است. مدل‌سازی این نوع فرآیند احتراقی نیازمند شناخت پدیدة پیرولیز در سطح سوخت جامد است. مطالعات تجربی صورت گرفته در این زمینه بیانگر آن است که ...  بیشتر

ارائة روشی با استفاده از کُد الموتی برای بهبود لینک رادیویی تله متری فضایی

شاهرخ مرزبان؛ کمال محامدپور

دوره 3، شماره 2 ، دی 1389، ، صفحه 1-9

چکیده
  در اکثر سیستم‌های تله‌متری فضایی از حداقل دو آنتن فرستنده برای ارسال سیگنال رادیویی به‌سمت آنتن گیرنده استفاده می‌شود. دلیل آن تأثیر بدنة بزرگ و فلزی اجسام پرنده در قطع ارتباط رادیویی بین آنتن فرستنده و آنتن گیرنده در حین مانورهای پروازی است. نصب دو آنتن فرستنده برروی بدنة جسم پرنده ارتباط مناسب و دائم رادیویی بین فرستنده و گیرندة ...  بیشتر

مدل سازی سه بعدی تغییرات چگالی الکترونی شبکة GPS یونوسفر با استفاده از مشاهدات ژئودینامیک ایران در سه فصل مختلف

میررضا غفاری رزین؛ مسعود مشهدی حسینعلی

دوره 4، شماره 1 ، تیر 1390، ، صفحه 1-14

چکیده
  توموگرافی بر اساس توابع پایه یکی از تکنیک‎های موجود جهت مدلسازی سه بعدی چگالی الکترونی در لایه یونوسفر است که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد. در این روش تغییرات افقی چگالی الکترونی توسط توابع هارمونیک و تغییرات عمودی آن بوسیله توابع متعامد تجربی مدلسازی می شوند.ناپایداری مساله به صورت عددی بررسی و از روش TIKHONOVجهت پایدارکردن ...  بیشتر

ارائه الگوریتم تعیین وضعیت برای یک ماهواره کوچک LEO با مأموریت مانور مداری

امیرحسین آدمی؛ مهران نصرت الهی

دوره 4، شماره 2 ، دی 1390، ، صفحه 1-10

چکیده
  در این مقاله با استفاده از یک الگوریتم جدید، سیستم تعیین وضعیت بدون ژیروسکوپ یک ماهوارة کوچک با دقت تعیین وضعیت ° 2± غیروابسته به زمان مد نظر است. مهمترین محدودیت در نانوماهواره‌ها جرم زیرسیستم‌های مختلف آن است. لذا همواره در طراحی اینگونه ماهواره‌ها کاهش جرم و هزینة زیرسیستم ها مورد توجه است. برای این منظور از یک حسگر مغناطیسی ...  بیشتر

ناوبری اتوماتیک سکوهای پرنده بر مبنای یک سیستم کمک ناوبری بینایی‌ مبنا

فرهاد صمدزادگان؛ قاسم عبدی

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1391، ، صفحه 1-14

چکیده
  در سال‌های اخیر با افزایش قابلیت و کارایی دوربین‌های رقومی، پردازشگر‌ها و توسعة الگوریتم‌های پردازش تصاویر، روش‌های ناوبری هوایی بینائی‌مبنا به‌منظور غلبه بر محدودیت‌های سایر سامانه‌های ناوبری مورد توجه بسیاری از محققان قرارگرفته است. در این روش‌ها به‌منظور تعیین پارامترهای ناوبری، عمدتاً از تناظریابی اتوماتیک تصویر ‌اخذ ...  بیشتر

طراحی الگوریتم تشخیص، جداسازی و جبران‌سازی عیب حسگرها در زیرسیستم تعیین وضعیت یک ماهوارة سه محوره

سیدسعید نصرالهی؛ حسین بلندی؛ مصطفی عابدی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1391، ، صفحه 1-13

چکیده
  هدف از این مقاله، طراحی زیرسیستم تعیین وضعیت تحمل‌پذیر عیب بوده که قابلیت‌های تشخیص، جداسازی و اصلاح عیب در این زیرسیستم را ایجاد می‌کند. راهکار پیشنهاد شده بر مبنای استخراج کلیه دوران‌های ممکن بین دستگاه‌های مختصات مداری و بدنة ماهواره و مقایسة زوایای اویلر حاصل از هر یک از این دوران‌هاست. بر این اساس، تغییرات زیادی در پراکندگی ...  بیشتر

تعیین آهنگ خطای واژگونی و تحلیل قابلیت اطمینان در ماهوارههای LEO

رضا امیدی قوشه بلاغ؛ کریم محمدی

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1391، ، صفحه 1-9

چکیده
  یکی از خطاهای شایع در سیستم‌های ماهواره‌ای رخداد خطای واژگونی بیت (SEU) در بخش‌های الکترونیکی است. با توجه به هزینه بالای طراحی، پیاده‌سازی و پرتاب ماهواره‌ها، برای مقابله با این اثر نامطلوب در سطوح گوناگون و به روش‌های مختلف تکنیک‌های مقاوم‌سازی استفاده می‌شود. یکی از مهمترین معیارهای پذیرش این روش‌ها، درجه قابلیت اطمینان آنهاست. ...  بیشتر

تدوین معیارهای انتخاب کاتالوگ ستارگان و به‌روز‌رسانی کاتالوگ مأموریت سامانة ستاره‌یاب نمونه

جعفر روشنی‌یان؛ سیدمحمدمهدی حسنی؛ شبنم یزدانی؛ مسعود ابراهیمی

دوره 5، شماره 4 ، دی 1391، ، صفحه 1-8

چکیده
  سامانة ستاره‌یاب، دقیق‌ترین ابزار ناوبری قادر است با تطبیق اطلاعات موقعیت ستارگان در دستگاه اینرسی و اطلاعات تصویر، وضعیت جسم پرنده را تعیین کند. موقعیت ستارگان به همراه مشخصات دیگری از آنها در مجموعه‌ای موسوم به کاتالوگ ستاره گردآوری می‌شود. هدف از این مقاله، انتخاب یک کاتالوگ ستاره برای استفاده در یک سامانة ستاره‌یاب نمونه ...  بیشتر

توسعة کنترل وضعیت ماژول زیرمداری با عملگرهای پیشرانش گاز سرد و استفاده از پسخور کواترنین

فضل‌اله موسوی؛ جعفر روشنی‌یان؛ رضا امامی

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1392، ، صفحه 1-10

چکیده
  در این تحقیق توسعة روش کنترل وضعیت برای ماژول زیرمداری، با استفاده از پیشرانه‌های گاز سرد و کاربرد روش ماتریس خطایِ کواترنین برای مأموریت کوتاه مدتِ ماژول فضایی انجام گرفته است. فرمان‌‌های کنترل وضعیت از سیستم هدایت صادر شده و به کنترلر مبتنی بر کواترنین داده می‌شود تا میزان گشتاور لازم هر محور محاسبه شود. سیستم تحت کنترل دارای ...  بیشتر

روش‌های طیف‌سنجی نابودی پوزیترون در مواد و جزئیات فنی برخی سیستم‌های اندازه گیری

علی‌اکبر مهمان‌دوست خواجه‌داد؛ مرتضی خاقانی؛ مرتضی جعفرزاده خطیبانی

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1392، ، صفحه 1-10

چکیده
  در این مقاله، ابتدا گزارشی از مشخصات یک سیستم اندازه‌گیری طول عمر نابودی پوزیترون در مواد، که برای اولین بار در ایران با همکاری گروه فیزیک دانشگاه سیستان و بلوچستان و شرکت نوین طیف ساخته شده، ارائه می‌شود. در حال حاضر این سیستم قادر است با قدرت تفکیک زمانی بهتر از 350 پیکوثانیه طول عمر نابودی پوزیترون در موادی همچون سرامیک، شیشه و ...  بیشتر

شبیه‌سازی دینامیکی سیستم دمش گرم در پیکرة سامانة پیشران

حمیدرضا علی‌محمدی؛ داوود رمش؛ محمدرضا حیدری؛ رضا فرخی؛ حسن کریمی

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1392، ، صفحه 1-13

چکیده
  در این پژوهش یک سامانة پیشران فضایی خاص که شامل موتور سوخت مایع، مخازن سوخت و اکسید کننده و سیستم فشار گذاری مربوطه است، به صورت دینامیکی و غیرخطی مدل‌‌‌سازی و شبیه‌سازی شده است. در یک سامانة پیشران، شناخت عملکرد سامانه بسیار ضروری است، چراکه اگر بتوان با شبیه‌سازی دینامیکی سامانه به صورت قابل قبولی رفتار اجزا را در رژیم گذرا و ...  بیشتر

مدل‌سازی فرآیند قطع در موتور پیشران مایع

محمد شفیعی‌دهج؛ رضا ابراهیمی؛ حسن کریمی؛ علیرضا جلالی؛ مهیار نادری

دوره 6، شماره 4 ، دی 1392، ، صفحه 1-11

چکیده
  زمان خاموشی موتور و کاهش نیروی رانش یکی از مهمترین مراحل کنترل موشک‌های بالستیک، جدایش بوسترها و حامل‌های فضایی می‌باشد. در این مقاله با توجه به فیزیک مساله و رفتار اجزای موتور، یک مدل ریاضی برای پیش بینی تغییرات فشار محفظه احتراق، کاهش نیروی رانش و تعیین ضربه پس از قطع ایجاد شده است. این مد‌‌ل‌سازی از لحاظ زمانی به چهار بخش تقسیم‌بندی ...  بیشتر

Satellite Conceptual Design Multi-Objective Optimization Using Co Framework

A. Jafarsalehi؛ M. Mirshams؛ R. Emami

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1393، ، صفحه 1-12

چکیده
  This paper focuses upon the development of an efficient method for conceptual design optimization of a satellite. There are many option for a satellite subsystems that could be choice, as acceptable solution to implement of a space system mission. Every option should be assessment based on the different criteria such as cost, mass, reliability and technology contraint (complexity). In this research, mass and technology constraints, which have a direct impact on the satellite life cycle cost, are considerd as system level objective function to obtain the system optimal solution during the coceptual ...  بیشتر

پایداری وضعیت و مانور نانو ماهواره واکنش سریع با عملگرهای ژیروسکوپی

امیرعلی نیکخواه؛ جواد طیبی؛ جعفر روشنی یان

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 1-9

چکیده
  در این مقاله، شبیه‌سازی سیستم کنترل وضعیت یک نانو ماهواره مجهز به عملگرهای ژیروسکوپی تک‌قابی با به‌کارگیری راهبرد‌های کنترلی مختلف، ارائه شده است. سیستم کنترل وضعیت در حالت پایداری وضعیت از راهبرد‌های LQR و LQG و در حالت مانوری ماهواره از راهبرد کنترل فیدبک کواترنیون استفاده می‌کند. در حالت پایداری وضعیت با خطی‌سازی معادلات دینامیکی ...  بیشتر

استخراج حالت‌های رؤیت‌ناپذیر در فرایند توجیه و کالیبراسیون سیستم‌های ناوبری اینرسی با صفحةپایدار

سید محسن صالحی‌امیری؛ امیرعلی نیکخواه؛ هادی نوبهاری

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1393، ، صفحه 1-8

چکیده
  در این مقاله، به کمک تخمین حالت درسیستم‌های استاتیکی و روش‌های بهینه‌سازی ابتکاری، حالت‌های مشاهده‌ناپذیر در فرایند کالیبراسیون و توجیه اولیة سیستم ناوبری اینرسی با صفحه پایدار استخراج شده است. حالت‌های مشاهده‌ناپذیر در فرایند توجیه شامل بایاس شتاب‌سنج‌های افقی و ژیروسکوپ آزیموت هستند، به‌منظور به‌کارگیری روش‌های تخمین ...  بیشتر

معادلات هدایت ضمنی در مختصات قطبی

سید حمید جلالی نائینی

دوره 7، شماره 4 ، دی 1393، ، صفحه 1-9

چکیده
  در این تحقیق، معادلات هدایت ضمنی در مختصات قطبی استخراج شده­است. بر حسب کاربرد، ممکن است استفاده از هدایت ضمنی در مختصات قطبی بر معادلات هدایت ضمنی در مختصات دکارتی ترجیح داده­شود. همچنین بر حسب نوع مسئله، ممکن است استخراج روابط تحلیلی برای ماتریس حساسیت با استفاده از مختصات قطبی آسا‌‌ن‌تر باشد؛ لذا استخراج این روابط در مختصات ...  بیشتر

رویکردی جدید در طراحی قانون هدایت مبتنی بر تئوری پایداری جزئی زمان محدود

طاهره بینازاده؛ محمد حسین شفیعی؛ الهام بذرگرزاده

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 1-7

چکیده
  در این مقاله، رویکردی جدید در طراحی قانون هدایت موشک به‌منظور برخورد با اهداف دارای قابلیتهای مانوری بالا ارائه میشود. رویکرد مطرح شده براساس تلفیق تئوری‌های پایداری زمان محدود و پایداری جزئی (پایداری جزئی زمان محدود) است. همچنین تطابق فیزیکی رویکرد مطرح شده با یک سناریوی هدایت موفق که به برخورد منجر می‌شود، نشان داده شده است. در ...  بیشتر

مقایسة روش‌های تصحیح هندسی مستقیم و غیرمستقیم با استفاده از تصاویر آرایة خطی ماهواره‌ای

احمد ایزدی پور؛ بهزاد اکبری؛ علیرضا شریفی؛ میثم یوسف زاده

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 1-10

چکیده
  در این مقاله، تصحیح هندسی تصاویر آرایة خطی ماهواره‌ای با استفاده از دو روش مستقیم و غیر مستقیم انجام می‌شود. در روش مستقیم برای تعیین مختصات زمینی، پیکسل‌ها از پارامترهای مداری ماهواره و شرط هم‌خطی استفاده می‌شود. در روش غیر مستقیم، نقاط کنترل زمینی برای این منظور به‌کار گرفته می‌شود. پس از تعیین مختصات زمینی تعدادی از پیکسل‌ها، ...  بیشتر

هدایت و کنترل فضاپیما در فازبازگشت با عدم قطعیت در مدل دینامیکی

علیرضا علیخانی؛ یوسف شامدی

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 1-13

چکیده
  از موضوعات مهمی که در رابطه با طراحی کنترلر در فاز بازگشت به جو مطرح است عدم قطعیت­های مربوط به محیط و تغییرات سریع اتمسفر بر حسب ارتفاع و عدم قطعیت­های مربوط به محموله از جمله ضرایب آیرودینامیکی، جرم، ممان­های اینرسی و . . . است. از دیگر موضوعات چالشی در کنترل محموله­های بازگشتی، بررسی و طراحی یکپارچه­ قانون هدایت و کنترل در ...  بیشتر

Dynamic Terminal Sliding Mode Control for an Aerospace Launch Vehicle

علیرضا علیخانی؛ سیدعلی اکبر کسائیان

دوره 8، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 1-7

چکیده
  Tracking guidance commands for a time-varying aerospace launch vehicle during the atmospheric flight is considered in this paper. Hence, the dynamic terminal sliding mode control law is constructed for this purpose and dynamic sliding mode control is utilized. The terminal sliding manifold causes the dynamic sliding mode to converge asymptotically to zero in finite-time. The actuator and rate gyro dynamics are included in the model of launch vehicle. Dynamic sliding mode control accommodates unmatched disturbances, while the terminal sliding mode control is used to accelerate the system to reach ...  بیشتر

بهینه‌یابی مدار و پارامترهای استاتیکی سامانه‌های پیشران‌ سوخت مایع سیکل بسته سرمازا

داود رمش؛ سجاد خدادادیان؛ حسن کریمی

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 1-11

چکیده
  هدف اصلی این مقاله، ارائة روش تکاملی الگوریتم ژنتیک برای بهینه‌یابی پارامترهای اصلی موتور سوخت مایع سیکل بسته است. بر مبنای همین الگوریتم بهینه‌یابی،  مدارهای جدید با سیکل‎های ترمودینامیکی بهبود یافته و تعیین میزان کارآیی آن‌ها مشخص شده‌اند. هدف اصلی این بهینه‌یابی، دست‌یابی به بالاترین سرعت نهایی ماهواره‌بر است که با ...  بیشتر