نوع مقاله : مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

نویسندگان

1 - گروه علوم و فنون دفاعی، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - گروه مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه، تهران، ایران

2 گروه علوم و فنون دفاعی، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران

چکیده

نیاز به حضور در فضا و استفاده از مزایای آن سبب شده است تا کشور ما نیز گامهای خود را در استفاده از فناوری ماهواره بردارد. در این راستا، ساخت یک پایگاه پیشرفته پرتاب ماهواره با کلیه امکانات مدرن موردنیاز از جمله مسائل اساسی میباشد. پایگاه فضایی حضرت امام خمینی (ره)، نخستین پایگاه سکوی ثابت جمهوری اسلامی ایران به شمار میرود. در سال 1389 اعلام شد که بنابر محدودیتهای جغرافیایی موجود، تحقیقاتی برای ساخت دومین مرکز فضایی در شهر چابهار صورت گرفته است. در این مقاله، با استفاده از مطالعات پیشین روی کلیه زیرساختهای پایگاههای پرتاب پیشرفته در سراسر دنیا و روشهای مختلف شبیه سازی، یک طراحی مفهومی برای پایگاه پرتاب چابهار ارائه میگردد. در این راستا، به توصیف کاملی از سکوهای پرتاب، مجتمع پردازش، تجهیزات آماده سازی و مونتاژ ماهواره ها و ... پرداخته میشود. طراحی و ساخت پایگاه فضایی چابهار با امکانات تشریح شده، گام بلندی در توسعه صنعت فضایی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Presentation of a conceptual framework for the design of Chabahar strategic launch site for the development of Iran space industry

نویسندگان [English]

  • Meghdad Payan 1
  • Hanif Kazerooni 2

1 - Department of Science and Technology, University of National Defense and Strategic Research, Tehran, IRAN - Department of Civil Engineering, K. N. Toosi University of Technology, Tehran,IRAN

2 Department of Science and Technology, University of National Defense and Strategic Research, Tehran, IRAN

چکیده [English]

The need to stay in space and use its advantage in different perspectives, has led our country to take steps to use satellite technology. In this regard, constructing an advanced satellite launch site with all the modern facilities is one of the key issues. Imam Khomeini Space Center is the first permanent launch platform of the Islamic Republic of Iran. In 1389, it was announced that due to existing geographic constraints, research was conducted to build the second space center in Chabahar. In this paper, using several performed studies on the infrastructure of the advanced space centers around the world as well as various simulation methods, a conceptual design for the Chabahar launch site is presented. Full descriptions of the launch platforms, processing complex, assembling of satellites, etc. are illustrated. The design and construction of the Chabahar launch site will be a major step forward in the development of the space industry of Islamic Republic of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chabahar launch site
  • Launch pad
  • Space industry
  • Satellite and launcher
  • Processing complex
[1]     Information and Communications Technology Ministry, Iran Space Agency, (2016) "History of Satellite industry in Iran and the world." Available, [on line]:: http://isa.ir (In Persian)
[2]     Irna (2017)"Imam Khomeini Space Center’sopening with the test of Simorgh launcher" (In Persian)
[3]     Available, [on line]: wikipedia:  http://fa.wikipedia.org/ wiki/Iran_Space_Agency (In Persian)
[4]     Available, [on line]: wikipedia:   http://fa.wikipedia.org /wiki/ Chabahar (In Persian)
[5]   NASA (2017), Iran’s Imam Khomeini Space Launch Center (IKSLC), available at: http://www.b14643.de/ Spacerockets/Specials/Khomeini_Space_Center/index.html
 [6]     NASA (2017), Kennedy Space Center, available at: https://www.nasa.gov/centers/kennedy/home/index.html
[7]     NASA (2019), Kennedy Space Center, available at: https://www.kennedyspacecenter.com/
[8]     Wikipedia (n.d.), Kennedy Space Center, available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Kennedy_Space_Center
[9]     NASA (2019), Stennis Space Center, available at:https://www.nasa.gov/centers/stennis/home/index.html
[10]   Taylor Redd, Nola (2018), Stennis Space Center: NASA’s largest rocket testing site, available at:https://www.space.com/39498-stennis-space-center.html
[11]   Zak, Anatoly (2017), Bainkonur Cosmodrome, available at: http://russianspaceweb.com/baikonur.html
[12]   Zak, Anatoly (2017), Vostochny Cosmodrome, available at: http://russianspaceweb.com/vostochny.html
[13]   Arianespace (2019), A one-of-a-kind launch base with unmatched flexilbility for hosting parallel missions with the Ariane 5, Soyuz and Vega vehicles, available at: http://www.arianespace.com/spaceport-facility/
[15] Future US Inc. (2019), Guiana Space Center: Europe’s Spaceport, available at: https://www.space.com/33949-guiana-space-center.html
[16] Zak, Anatoly (2017), Kourou Launch Site, available at: http://www.russianspaceweb.com/kourou.html