نوع مقاله : مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

نویسندگان

1 گروه مهندسی فضایی، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مهندسی فضایی، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

3 استادیار، مدیر مرکز ماهواره و فضاپیما، مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

چکیده

رویکرد جدید در طراحی و توسعه پرتابگرها استفاده از فناوری‌های پیشرفته در کاهش هزینه‌های طراحی و توسعه تا حد ممکن است. در این مقاله رویکردی برای کاهش هزینه‌ها و افزایش قابلیت اطمینان پیشنهاد شده است که مبتنی بر استفاده از سیستم پیشرانش غیرتوربوپمپی (سیستم پیشرانش تحت فشار) به جای سیستم پیشرانش توربوپمپی است. بدین منظور طراحی بهینه مفهومی چند موضوعی یک ماهواره‌بر دو طبقه با سیستم پیشرانش تحت فشار با هدف قابلیت ارسال حداکثر بارمحموله با حداقل جرم ناخالص برخاست به مدار 500 کیلومتری زمین با لحاظ موضوعات سازه، آیرودینامیک، پیشرانش، مخازن تحت فشار، شبیه‌سازی حرکت و برنامه پیچ بهینه، انجام پذیرفته است. بدین ترتیب پرتابگر بهینه از منظر دستیابی به مدار 500 کیلومتری با فنّاوری سیستم پیشرانش بدون توربوپمپ استخراج می‌گردد. در ادامه آنالیز حساسیت بر روی پرتابگر بهینه صورت پذیرفته تا میزان کارایی پرتابگر در ارتفاع‌های مداری مختلف و قابلیت حمل بار مفید متناسب، مشخص گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Performance evaluation of a launch vehicle with non-turbopump propulsion system based on multidisciplinary analysis (MDA)

نویسندگان [English]

 • Hanieh Eshaghnia 1
 • Mehran Nosratollahi 2
 • Amirhossain Adami 3

1 Aerospace Department of Aerospace Engineering Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Aerospace Department of Aerospace Engineering Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Satellite & amp; amp, LV center, Aerospace Department, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

A new approach to the design and development of launchers is the use of advanced technologies to reduce design and development costs as much as possible. In this paper, an approach to reduce costs and increase reliability is proposed, which is based on the use of a non-turbo pump propulsion system (pressure-fed propulsion system) instead of a turbo pump propulsion system. For this purpose, the multidisciplinary conceptual design optimization of a two-stage launch vehicle with a pressure-fed propulsion system with the aim of sending max payload with a least gross mass to the orbit (500 km) in terms of structure, aerodynamics, propulsion, pressure vessels, simulation, and pitch program disciplines. Then, the sensitivity analysis was performed on the optimum launcher to determine the efficiency of the launcher at different orbital heights and the ability to carry a suitable payload.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Launcher
 • Propulsion system
 • Pressure-fed system feeding
 • Multidisciplinary design optimization
 • Sensitivity analysis
 1. L. Cannon, "Liquid Propulsion: Propellant Feed System Design," Encyclopedia of Aerospace Engineering, 2010.
 2. Chakroborty and T. Bauer, "Using pressure-fed propulsion technology to lower space transportation costs," in 40th AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference and Exhibit, Lauderdale- Florida, AIAA, 2004, p. 3358.
 3. Vigier, A. Dufour, V. Peypoudat, H. Immich and C. Maeding, "Pressure-Fed Stages for Low Cost Expandable Launchers," in 39th AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference and Exhibit, Alabama, American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2003, p. 4816.
 4. Hosseini, A. Toloie, M. Nosratollahi and A. Adami, "Multidisciplinary design optimization of an expendable launch vehicle," in Proceedings of 5th International Conference on Recent Advances in Space Technologies-RAST2011, IEEE, 2011, pp. 702-707.
 5. Stanley, "Preliminary Design of a Pressurization System for Small Bipropellant Rocket Engines," University of Texas at Arlington, PhD Thesis, 2011.
 6. r. Alikhani, M. Eskandari, and H. Karimi, “Develop a conceptual design algorithm of a liquid rocket engine in pressurizing fed cycle based on performance parameters,” in 13'th Conference of the Iranian Aerospace Association, Tehran, University of Tehran, Faculty of Science and New Technologies, 2013.
 7. Sarzi-Amade, T. Bauer, J. Wertz and M. Rufer, "Sprite, a very low-cost launch vehicle for small satellites," in Proceedings of the 12th Reinventing Space Conference, Springer, 2017, pp. 165-178.
 8. "https://www.nasa.gov/centers/marshall/news/releases/nasa-tests-methane-powered-engine-components-for-next-generation-landers," NASA, 2015. [Online].
 9. A. Hurlbert, M. J. Atwell, J. C. Melcher and R. L. Morehead, "Integrated Pressure-Fed Liquid Oxygen/Methane Propulsion Systems-Morpheus Experience, MARE, and Future Applications," in 52nd AIAA/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference, AIAA, 2016, p. 4681.
 10. Carroll, "System sizing design of liquid oxygen/ liquid methane DAEDALUS sub-orbital vehicle," Master of science in mechanical engineering, the university of Texas, El Paso, 2017.
 11. Brevault, M. Balesdent and S. Defoort, "Preliminary study on launch vehicle design: Applications of multidisciplinary design optimization methodologies," Concurrent Engineering, vol. 26, no. 1, pp. 93-103, 2018.
 12. Adami, H. Taee و M. Hozuri, "Evaluation of three methods of optimization design, robust design, and multidisciplinary design robust optimization of the bipropellant propulsion system," Jouranal of Space Science & Technology (JSST), vol. 3, no. 1, pp. 41-54, 2019.
 13. C. Melcher and R. L. Morehead, "Combustion stability characteristics of the project morpheus liquid oxygen/liquid methane main engine," in 50th AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference, 2014, p. 3681.
 14. Brevault, M. Balesdent and A. Hebbal, "Multi-objective multidisciplinary design optimization approach for partially reusable launch vehicle design," Journal of Spacecraft and Rockets, vol. 57, no. 2, pp. 373-390, 2020.
 15. Dresia, S. Jentzsch, G. Waxenegger-Wilfing, R. Hahn, J. Deeken, M. Oschwald and F. Mota, "Multidisciplinary Design Optimization of Reusable Launch Vehicles for Different Propellants and Objectives," arXiv preprint arXiv:2009.01664, 2020.
 16. K. Huzel and D. H. Huang, Modern Engineering for Design of Liquid-Propellant Rocket Engines, Washington: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 1992.
 17. Adami, M. Mortazavi, M. Nosratollahi, M. Taheri and J. Sajadi, "Multidisciplinary design optimization and analysis of hydrazine monopropellant propulsion system," International Journal of Aerospace Engineering, vol. 2015, 2015.
 18. Eshaghnia, "Multidisciplinary design optimization of a two stage launcher with non-torbopump propulsion system", MSc Thesis, Aerospace Engineering University Complex, Tehran, Malek Ashtar University of Technology, 2020.
 19. A. Silva Mota, "Modeling and Simulation of Launch Vehicles Using Object-Oriented Programming," Instito Nacional De Pesquisas Espaciais, São José, PhD Thesis, 2015.
 20. W. Humble, G. N. Henry and W. J. Larson, Space Propulsion Analysis and Design, New York, San Frencisco, Auckland Bogota: United states Department of Defence and the National Aeronautics and Space Adminstration, McGraw-Hill, Inc, 1997.
 21. P. Sutton and O. Biblarz, Rocket propulsion elements, Canada: Wiley, 2017.
 22. Adami, M. Mortazavi and M. Nosratollahi, "Multidisciplinary design optimization of hydrogen peroxide monopropellant propulsion system using GA and SQP," International Journal of Computer Applications, vol. 113, no. 9, 2015.
 23. Delalat, "Multidisciplinary design optimization of the passenger transmission system to the suborbital space", MSc Thesis, Aerospace Engineering University Complex, Tehran, Malek Ashtar University of Technology, 2012.
 24. A. J. Masterman, "The Leon 1: A 3D Printed Liquid Methane/ Liquid Oxygen Pressure-fed Rocket Propulsion System," The Faculty of the Department of Aerospace Engineering San Jose State University, 2015.