نوع مقاله : مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

نویسندگان

1 مجتمع دانشگاهی برق و کامیپوتر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

2 مجتمع دانشگاهی برق و الکترونیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران ، ایران

3 مجتمع دانشگاهی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی ملاک اشتر، تهران، ایران

چکیده

با توجه به پیشرفت روزافزون صنایع هوافضایی به خصوص صنعت ماهواره‌ای کشور در سال‌های اخیر توجه زیادی به مسئله تعیین وضعیت ماهواره صورت گرفته است. تعیین وضعیت ماهواره به روش‌های گوناگونی از قبیل: رادیویی، راداری، روش نوری، روش GPS، روش q، و روش فیلتر کالمن انجام می‌گیرد که هرکدام از این روش‌ها مزایا و معایبی دارند. با توجه به اختلالات موجود در فضا، دقت بالا در تعیین وضعیت، روش‌های مختلف برای به‌دست آوردن دقت تعیین وضعیت مناسب ماهواره، دستیابی مطلوب به موقعیت و سرعت و زمان ماهواره جزء اولویت‌های تعیین وضعیت ماهواره به شمار می‌آیند. با این اوصاف، در این مقاله ابتدا مروری بر انواع روش های تخمین وضعیت ماهواره صورت گرفته است و سپس به بررسی عملکرد و روابط روش‌ها پرداخته شده است. تأکید این مقاله بر روی بررسی مزایا و معایب روش ‌ qEKFبا سایر روش‌های موجود می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Usinge The qEKF Algorithm for Satellite Attitude Estimation with Two Magnetometer & Sun Sensors

نویسندگان [English]

  • Nasser Rahbar 2
  • Mohammad Ali Alirezapouri 3

1 University of Electrical and Electronics Complex, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, IRAN

2 University of Electrical and Electronics Complex, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, IRAN

3 University of Electrical and Electronics Complex, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, IRAN

چکیده [English]

In recent years, according to progress of aerospace industries particularly satellites it has been paying much attention to attitude determination of satellite. Attitude determination of satellite in various ways, such as: radio, radar, optical methods and using GPS, q and kalman filter is done, that each of these methods has advantages and disadvantages. Due to disturbance in space, high accuracy in attitude determination, various algorithms to obtain properly accurately attitude, desirable access to position, velocity and time of satellite to achieve desired attitude determination satellite are considered a top priority. However in this Paper, first we review the various methods for attitude determination satellite and then examine of operation and relations of algorithms discussed. This Paper focus on the advantages and disadvantages of qEKF algorithm in compare to other methods are available.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: satellite
  • attitude determination
  • attitude estimation
  • qEKF algorithm
  • kalman filter
  • q-method
[1] J. C. Springmann, "Satellite Attitude Determination with Low-Cost Sensors," 2013.
[2] A. Hossein Adami and M. Nosratollahi, "Introducing of  Attitude Determination System of a LEO Satellite with
Orbital Maneuver Mission," Journal of Space Sciense and Technology (JSST), vol 4. no. 4, pp. 1-10, 2012.
[3] P. Moonjelly, M. Ambalavanan, D. Filmer, and J.Longuski, "Development of a low-cost, low-power attitude determination system for a nano-satellite," in AIAA/AAS Astrodynamics Specialist Conference and Exhibit, 2018, p. 6933.
[4] B. Hou, Z. He, H. Zhou, and J. J. I. C. J. o. A. S. Wang,"Integrated design and accuracy analysis of star sensor and gyro on the same benchmark for satellite attitude determination system," vol. 6, no. 4, pp. 1074-1080, 2019.
[5] S. Judd et al., "Attitude determination and control system (ADCS), sun sensor, and star tracker," ed: Google Patents, 2019.
[6] S. Sabzevari, A. Vali, M. H. Ferdowsi, M. R. J. I. R. Arvan, Sonar, and Navigation, "Observability analysis and design of two nested filters for the satellite attitude estimation with magnetometer-only," vol. 14, no. 4, pp. 607-618, 2020.
[7] T. N. T. Nguyen, K. L. Cahoy, and M. K. Quadrino, "Attitude determination using earth horizon sensors," ed: Google Patents, 2019.
[8] A. M. Tavakoli, A. Faghihi and S. Mohammad M.Dehghan, "Sun Vector and Magnetic Vector Simulation for Hardware in the Loop Tests," vol. 10, no. 1, pp. 47-53, 2017.
[9] M. H. J. N. Y. Kaplan, John Wiley and I. Sons, . 427 p.,"Modern spacecraft dynamics and control," 1976.
[10] T. Ainscough, R. Zanetti, and J. Christian, "Q-Method Extended Kalman Filter," Journal of Guidance, Control,and Dynamics, vol. 38, pp. 752-760, 04/01 2015.
[11] H. D. J. A. j. Black, "A passive system for determining the attitude of a satellite," vol. 2, no. 7, pp. 1350-1351, 1964.
[12] G. Wahba, "A least squares estimate of satellite attitude," SIAM Review, vol. 7, no. 3, pp. 409-409,1965.
[13] J. Keat, "Analysis of least-squares attitude determination routine DOAOP," Technical Report CSC/TM-77/6034,Comp. Sc. Corp1977.
[14] X. Chen, L. Cao, P. Guo, and B. J. I. T. Xiao, "A higher-order robust correlation Kalman filter for satellite attitude estimation," 2019.
[15] N. Li, W. Ma, W. Man, L. Cao, and H. J. T. J. o. N.Zhang, "Multiple Robust High-degree Cubature Kalman Filter for Relative Position and Attitude Estimation of Satellite Formation," Published online by Cambridge University Press, vol. 72, no. 5, pp. 1254-1274, 2019.
[16] A. Junoh, S. Yaacob, M. Hasan, and N. Hamzah, "The study of particle filter for satellite angular rate estimation without rate sensor measurement," MATEC Web of Conferences, vol. 150, 2018.
[17] C. Hajiyev and D. M. Guler, "Review on gyroless attitude determination methods for small satellites,"Progress in Aerospace Sciences, vol. 90, pp. 54-66,2017.