نوع مقاله : مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده فناوری های نوین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشکده فناوری های نوین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

تلاطم در مخازن فضاپیما در حین انجام مانور مداری اثرات نامطلوبی دارد. بنابراین با توجه اهمیت مانور مداری صحیح برای رسیدن به مدار هدف، باید قبل از انجام مانورهای مداری تلاطم مدل‌سازی و روشی مناسبی برای کنترل آن انتخاب شود. در این مقاله با استفاده از یک روش جدید به مدل‌سازی تلاطم در مخازن پرداخته و همچنین برای اولین بار کنترل وضعیت فضاپیما و کنترل تلاطم به طور همزمان با استفاده از این مدل شبیه‌سازی شده است. تلاطم سوخت با استفاده از مدل توپ پالسی متحرک مدل‌سازی و معادلات دینامیکی کل سیستم با استفاده از معادلات کرشهف استخراج شده است. مانور فضاپیما و حرکت توپ پالسی متحرک در صفحه در نظر گرفته شده و در نتیجه سیستم فضاپیما و توپ پالسی دارای چهار درجه آزادی خواهد شد. نتایج شبیه‌سازی نشان دهنده موفقیت‌آمیز ‌بودن مدل‌سازی ارائه شده و کنترل همزمان تلاطم و وضعیت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Turbulence Model in the Spacecraft by using A Moving Pulsed Ball Model

نویسندگان [English]

 • M. Navabi 1
 • Ahmad Ebrahimi 2

1 Associate Professor, Faculty of New Technologies Engineering. Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

2 Faculty of New Technologies Engineering, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Turbulence in the spacecraft tanks has undesirable effects during maneuvers. Therefore, considering the importance of the correct orbit maneuver to reach the target orbit, it is necessary to model and select a proper method to control it before performing the orbital maneuvers. In this paper, by using a new method for modeling turbulence in reservoirs and for the first time, spacecraft attitude control and turbulence control are simulated using this model. Fuel turbulence is modeled using a moving pulsed ball model, and the whole system's dynamic equations are derived using Krishehoff equations. The maneuver of the spacecraft and the motion of the moving pulsed ball is considered in the plane; therefore, the spacecraft and pulsed ball system will have four degrees of freedom. simulation results show successful modeling and simultaneous control of turbulence and situation

کلیدواژه‌ها [English]

 • Turbulence modeling
 • Moving pulsed ball
 • Turbulence control
 • State control
 • Dynamics
 • Combined turbulence and spacecraft
 1. Deng, Y. Baozeng and Y. Jiarui, “Position and Attitude Control of Spacecraft with Large Amplitude Propellant Slosh and Depletion,” Journal of Aerospace Engineering, Vol. 30, Issue 6, pp. 1-12, 2017
 2. Pukdeboon and P. Kumam, “Robust Optimal Sliding Mode Control for Spacecraft Position and Attitude Maneuvers,” Journal of Aerospace science and Technology, Vol. 43, pp. 329-342, 2015.
 3. Meirovitch and M.K. Kwak, “State Equation for a Spacecraft with Maneuvering Flexible Appendages in Terms of Quasi-Coordinates,” Applied Mechanics Reviews, Vol. 42, Issue 11, pp. 161-170, 1989.
 4. D. Peterson, E.F. Crawley and R. J. Hansman, “Nonlinear Fluid Slosh Coupled to the Dynamics of Spacecraft,” AIAA Journal, Vol. 27, No. 9, pp. 1230-1240, 1989.
 5. J. Hung, Y.T. Long and Y.M. Chi, “SloshDynamics Coupled with Spacecraft Attitude Dynamics Part1: Formulation and Theory,” Journal of Spacecraft and Rockets, Vol. 33, No. 4, pp. 575-581, 1996.
 6. R. Vadali, “Variable-Structure Control of Spacecraft Large-Angle Maneuvers,” Journal of Guidance, Control, and Dynamics, Vol. 9, No. 2, pp. 235-239, 1986.
 7. Shageer, and G. Tao, “Modeling and Adaptive Control of Spacecraft with Fuel Slosh: Overview and Case Studies,” AIAA Guidance, Navigation and Control Conference and Exhibit, AIAA 2007-6434, pp. 1-19, 2007.
 8. Sidi, M.J., Spacecraft Dynamics and Control, a Practical Engineering Approach, Cambridge University Press, 1997, pp. 291-316.
 9. E. Hill and J.R. Baumgarten, “Control of Spin-Stabilized Spacecraft with Sloshing Fluid Stores, ”Journal of Dynamics Systems, Measurement, and Control, Vol. 114, Issue 4, pp. 1-4, 1992.
 10. Xing Yu and Q. Rui Yun, “Using Sliding Mode Control Method to Suppress Fuel Sloshing of a Liquid-Filled Spacecraft,” 27th Chinese Control and Decision Conference, pp. 1268-1273, 2015.
 11. Bandyopadhyay, P.S. Gandhi, and S. Kurode, “Sliding Mode Observer Based Sliding Mode Controller for Slosh-Free Motion Through PID Scheme,” IEEE Transaction on Industrial Electronics, Vol. 56, No. 9, pp. 3432-3442, 2009.
 12. G. De Souza and L.C.G De Souza, “Design of Satellite Attitude Control System Considering the Interaction Between Fuel Slosh and Flexible Dynamics,” 11th International Conference on Vibration problems, pp. 1-10, 2013.
 13. A., Ibrahim, Liquid Sloshing Dynamics, Theory and Applications, Cambridge University Press, 2005, pp. 296-334.
 14. Reyhanoglu, “Maneuvering Control Problem for a Spacecraft with Unactuated Fuel Slosh Dynamics,” IEEE Conference on Control Applications, pp. 695-699, 2003
 15. L. Deng, and B. Z. Yue, “Nonlinear model and attitude dynamics of flexible spacecraft with large amplitude slosh.” Acta Astronaut, pp. 111–120, 2017.
 16. P. B. Vreeburg, “Dynamics and control of a spacecraft with a moving, pulsating ball in a spherical cavity.” Acta Astronaut. Vol. 40, No. 2–8, 257–274, 1997.
 17. Reyhanoglu, and J.R. Hervas, “Nonlinear Control of a Spacecraft with Multiple Fuel Slosh Modes,” Conference on Decision and Control and European Control Conference, pp. 6192-6197, 2011
 18. R. Hervas, and M. Reyhanoglu, “Observer-Based Nonlinear Control of Space Vehicles with Multi-Mass Fuel Slosh Dynamics,” IEEE International Symposium on Industrial Electronics, pp. 178-182, 2014.
 19. Cho, N. H. McClamroch and M. Reyhanoglu, “Dynamics of Multibody Vehicles and Their Formulation as Nonlinear Control Systems,” American Control Conference, pp. 3908-3912, 2000.
 20. Reyhanoglu, A. Van der Schaft, I. Kolmanovski, and N.H. McClamroch, “Dynamics and Control of a Class of Underactuated Mechanical Systems,” IEEE Transaction on Automatic Control, Vol. 44, No. 9, pp. 1663-1671, 1999.