نوع مقاله : مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده فناوری های نوین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشکده فناوری های نوین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

کنترل وضعیت فضاپیمای فعال در مدار با استفاده از عملگرهای چرخ عکس‌العملی به دلیل برتری‌های خاص نسبت به دیگر عملگرها انتخاب مناسب‌تری است. با توجه به عملکرد مکانیکی این عملگر و احتمال خرابی آن، استفاده از چهار چرخ عکس‌العملی برای کنترل وضعیت سه محوره فضاپیما، راهکاری کاربردی در مواجهه با نقص یکی از چرخ‌ها است. در این مقاله به کنترل بهینه وضعیت فضاپیمایی پرداخته شده که دارای چهار چرخ عکس‌الملی است و کنترل وضعیت در صورت خرابی چرخ‌ها بررسی و به ترتیب با یک و دو چرخ از کارافتاده کنترل انجام شده است. کنترل وضعیت فضاپیما تنها با دوچرخ عکس‌العملی مسئله قابل توجهی است که کنترلرهای مرسوم قادر به پایدار کردن آن نمی‌باشند. بنابراین استفاده از الگوریتم کنترلی پیش‌بین مبتنی بر مدل به صورت غیرخطی که به نوعی کنترل بهینه ارزیابی می‌شود برای کنترل وضعیت این فضاپیما به صورت زمان گسسته استفاده شده که نتایج قابل استنادی را برآورده می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Attitude nonlinear predictive control of a under actuated spacecraft

نویسندگان [English]

  • M. Navabi 1
  • Poriya Zarei 2

1 Associate Professor, Faculty of New Technologies Engineering, Shahid Beheshti University

2 Faculty of New Technologies, Engineering. Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The use of four reaction wheels to control the three-axis attitude of the spacecraft, considering its mechanical performance and the possibility of its failure, is a practical solution in the face of a defect in one of the wheels. In this article, the optimal control of the spacecraft, which has four reaction wheels, is investigated. Controlling the attitude of a spacecraft with just two reaction wheels is a significant issue that conventional controllers are not able to do. Therefore, the use of nonlinear model-based predictive controller is used to control the attitude of this spacecraft and compared with optimal nonlinear control in a discrete-time comparison, which satisfies the acceptable results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Control of Spacecraft
  • Nonlinear predictive controller
  • Reaction wheels
  • Operator defect
  • Sub-stimulation system
[1]  J. K. Wayer, J.-F. Castet, and J. H. Saleh, "Spacecraft attitude control subsystem: Reliability, multi-state analyses, and comparative failure behavior in LEO and GEO," Acta Astronautica, vol. 85, pp. 83-92, 2013.
[2]  J. H. Saleh and J.-F. Castet, Spacecraft reliability and multi-state failures: a statistical approach: John Wiley & Sons, 2011.
[3]  M. Tafazoli, "A study of on-orbit spacecraft failures," Acta Astronautica, vol. 64, pp. 195-205, 2009.
[4]  A. Rahimi, K. D. Kumar, and H. Alighanbari, "Fault isolation of reaction wheels for satellite attitude control," IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, vol. 56, pp. 610-629, 2019.
[5]  M. Burakov, I. Krivolapchuk, V. Shishlakov, and D. Yakimovskii, "Fuzzy Control of Spacecraft Reaction Wheel," Gyroscopy and Navigation, vol. 10, pp. 339-345, 2019.
[6]  E. Maani, H. Nejat Pishkenari, and Kosari, "Satellite 3Axis Attitude Control Using the Combination of Reaction Wheels and Thrusters," Journal of Space Science and Technology, vol. 11, pp. 63-71, 2018.
[7]  P. Tsiotras and V. Doumtchenko, "Control of spacecraft subject to actuator failures: State-of-the-art and open problems," The Journal of the Astronautical Sciences, vol. 48, pp. 337-358, 2000.