نوع مقاله : مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

3 مربی، پژوهشگاه فضایی ایران، تهران، ایران

چکیده

تلاطم سیال در سیسم مخازن سوخت یکی از منابع تولید ارتعاشات در سیستم های دینامیکی می باشد. مشکل اصلی حذف این ارتعاشات این است پارامترهای آن زیر تحریک هستند و عملگر مستقیمی برای کنترل ارتعاشات آن وجود ندارد. در این مقاله از ایده عملگر مجازی برای کاهش ارتعاشات حاصل از تلاطم استفاده شده است. برای این هدف مدلسازی اثر تلاطم با بهره گیر یاز مدل جرم و فنر انجام شده و سپس کنترل کننده مورد نظر با بهره گیری از روش های بهینه خطی و ایده عملگر مجازی طراحی و شبیه سازی شده است. ایده عملگر مجازی بر اساس وجود فرضی عملگر در پارامترهای تلاطم عمل می کند و عملا موجب می شود یکی از عملگرهای واقعی سیستم حذف شود. نتایج شبیه سازی نشان می دهد روش ارائه شده می تواند اثر ارتعاشات تلاطم را به طور قابل توجهی بدون اضافه کردن عملگر واقعی جدید کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Vibration Control Design of Fuel Sloshing in a Spacecraft Using Virtual Actuator

نویسندگان [English]

  • Abdolmajid khoshnood 1
  • Ali Aminzadeh 2
  • Peyman Nikpey 3

1 Associate Professor, ‎ Faculty of Aerospace Engineering, K.N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran

2 Ph.D. Student, Department of Aerospace Engineering, K.N. Toosi University of Technology, ‎Tehran, Iran

3 Educator, Satellite Research Institute, Iranian Research Center, Tehran, Iran

چکیده [English]

This paper is dedicated to modeling of fuel sloshing dynamics and its effect on the stability and control of the space vehicle. Sloshing due to the liquid movement in the fuel tank of a space vehicle's propulsion system can be effective on the vehicle’s control and stability. Force and moment interaction between fuel sloshing and space vehicle’s control system will be appeared as a feedback in the control system. With respect to simplicity of analyzing of a rigid body's equations of motion in comparison with a fluid dynamics equations and as a result reducing computational efforts, it is possible to apply a mechanical model instead. So in this paper fuel sloshing is modelled as a linear mechanical system to investigate its effect on the stability and control of the vehicle. For this purpose, two mechanical models, mass-spring and pendulum systems, are applied to model dynamics of a space vehicle with fuel sloshing and each system’s parameters are evaluated for simulat

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fuel sloshing
  • Spacecraft
  • Mass-spring model
  • Virtual actuator
  • LQR
[1] N.E. Zhukovsky, "On the motion of a solid body having the cavities filled with a homogeneous droplet liquid," Selected Works, Vol. 1. Gostekhizdat, Moscow, Leningrad, 1948, P. 31–152.
[2] S. Majidi, and M. Esmaili, "Numerical Simulation of Sloshing in a Container under Translational and Angular Accelerations," J. Space, Sci and Tech. 2017, (in persian).
[3] D.E. Okhotsimskii, "Theory of the Motion of a Body with Cavities Partly Filled with a Liquid," NASA, (19980231029) (1960).
[4] F.T. Dodge, "The new dynamic behavior of liquids in moving containers," Southwest Research Inst. San Antonio, TX, 2000.
[5] A. Jafari, A. Khoshnood, and J. Roshanian, "Nonlinear dynamic modeling and active vibration control of a system with fuel sloshing," World Acad. Sci., Eng. Technol, vol. 61, pp. 269-274, 2010.
[6] C. Y. Rodriguez, "Modeling and Parameter Estimation of Spacecraft Lateral Fuel Slosh," Theses M.Sc., Embry-Riddle Aeronautical University Daytona Beach, Florida September 2008.
[7] S. Kurode, B. Bandyopadhyay, and P. Gandhi, "Sliding mode observer for estimation of slosh states in a moving container," 2009 IEEE International Conference on Industrial Technology,  Australia 2009, pp. 1-6.
[8] P.S. Thakar, B. Bandyopadhyay, P. Gandhi, adn S. Kurode, "Robust control of rotary slosh using integral sliding modes, Variable Structure Systems (VSS)," 2012 12th International Workshop on, IEEE, 2012, pp. 440-445.
[9] S. Cho, M. McClamroch, and M. Reyhanoglu, "Feedback control of a space vehicle with unactuated fuel slosh dynamics,"  AIAA Guidance, Navigation, and Control Conference and Exhibit, 2000, pp. 4046.
[10] M. Reyhanoglu, and J.R. Hervas, "Nonlinear control of a spacecraft with multiple fuel slosh modes," (CDC-ECC), 2011 50th IEEE Conference on, IEEE, pp. 6192-6197, 2011
[11] M. Reyhanoglu, and J.R. Hervas, "Nonlinear dynamics and control of space vehicles with multiple fuel slosh modes," Cont. Eng. Prac., vol. 20, no. 9. pp. 912-918, 2012.

[12] L.C.G. de Souza, and A.G. de Souza, "Satellite attitude control system design considering the fuel slosh dynamics," International Conference on Structural Engineering Dynamics 2013,  Hindawi, vol. 2014.

[13] J.R. Hervas, and M. Reyhanoglu, "Thrust-vector control of a three-axis stabilized upper-stage rocket with fuel slosh dynamics," Acta Astro., vol. 98, pp. 120-127, 2014.
[14] M. Navabi, A. Davoodi, "3D modeling and control of fuel sloshing in a spacecraft," 2017 IEEE 4th International Conference on Knowledge-Based Engineering and Innovation (KBEI), IEEE, pp. 0913-0918, 2017
[15] Onghua Zhang, and Zeguo Wang, "Attitude control and sloshing suppression for liquid-filled spacecraft in the presence of sinusoidal disturbance," J. of Sound and Vib (2016), Vol. 383, Pages 64-75, 2016.
[16] M. Deng, and B. Yue, "Nonlinear model and attitude dynamics of flexible spacecraft with large amplitude slosh Acta Astro. Vol. 133, pp. 111-120, 2017.
[17] P. Gasbarri, M. Sabatini, and A. Pisculli, Dynamic modelling and stability parametric analysis of a flexible spacecraft with fuel slosh, Acta Astro., Vol. 127, pp. 141-159, 2016.
[18] J. Martinez-Carrascal, and L.M. González-Gutiérrez, "Experimental study of the liquid damping effects on a SDOF vertical sloshing tank," J. of Fluids and Str., Vol. 100, January 2021, 103172
[19] M. Navabi, A. Davoodi, and M. Reyhanoglu, "Optimum fuzzy sliding mode control of fuel sloshing in a spacecraft using PSO algorithm", Acta Astro., Vol. 167, pp. 331-342, 2020.
[20] M. Y. Abdollahzadeh Jamalabadi, "Frequency analysis and control of sloshing coupled by elastic walls and foundation with smoothed particle hydrodynamics method," J. of Sound and Vib.,Vol. 476, 2020, 115310,
[21] A.M. Khoshnood, I. Azad, and S. M. Hasani, "Vibration suppression of an underactuated dynamic system using virtual actuators," J. Vib. Acoust., vol. 138, no. 6, Paper No: VIB-16-1123, 2016.
[22] K. Nekooeil, M. Maghfoori Farsangi, and Barkhordari Yazdi Mojtaba, Fault-Tolerant control for multi-rate networked control system with considering long time delay, Tabriz J. of Elect. Eng., vol. 50, no. 3, autumn 2020 (in persian).