نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

1 پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی گروه علوم فضایی، پژوهشگاه هوافضا، وزرات علوم، تحقیقات و فناوری

3 عضو هیئت علمی، گروه علوم فضایی، پژوهشکده سامانه های فضانوردی، پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، ایران

4 استادیار - گروه علوم فضایی، پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله بستر کاتالیستی یک عملگر تک‏مولفهای هیدرازینی 10 نیوتنی طراحی میشود. بستر کاتالیستی مورد مطالعه شامل گرانولهای پوشیده شده با فلز فعال ایریدیم میباشد که برای تجزیه هیدرازین در عملگرهای تک‎مولفهای مورد استفاده قرار میگیرد. هیدرازین بایستی در محفظه کاتالیستی تقریبا به صورت کامل تجزیه شود چرا که این سوخت شیمیایی سرطانزا می‎باشد و از طرف دیگر دستیابی به ببشینه نیروی پیشران عملگر نیز یک هدف مهم می‏باشد. به همین منظور تغییرات طول محفظه کاتالیستی برکسر جرمی گونههای شیمیایی از جمله هیدرازین، آمونیاک، نیتروژن و اکسیژن مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین پس از تعیین طول بهینه محفظه کاتالیستی، قطر گلوگاه نازل متناظر با همان طول نیز تعیین گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Optimized Dimension Design of Catalytic Chamber of a 10 N Thruster

نویسندگان [English]

  • Hadiseh Karimaei 1
  • Hadiseh Karimaei 2
  • Mohammad Reza Salimi 3
  • Hassan Naseh 4

1 Aerospace research institute. Aerospace research institute, Ministry of Science, Research and Technology, Tehran, Iran

2 Assistant professor, Aerospace research institute, Ministry of Science, Research and Technology, Tehran, Iran

3 Aerospace research institute, Ministry of Science, Research and Technology, Tehran, Iran

4 Assistant Professor, Aerospace research institute, Ministry of Science, Research and Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

In this paper, the catalyst bed of a 10 N hydrazine monopropellant thruster was designed. The catalyst bed is including iridium granules, which is used to decompose the hydrazine in monopropellant thruster. Hydrazine must be decomposed almost completely in the catalytic chamber, because it is a carcinogenic chemical fuel and on the other hand, achieving the maximum power from the thruster is also an important goal. As a result, the effect of change in catalytic chamber length on the mass fraction of chemical species including hydrazine, ammonia, nitrogen, and oxygen was studied. Also, after determining the length of the catalytic chamber, the diameter of the nozzle throat corresponding to the same length was determined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Catalytic chamber
  • Hydrazine
  • Monopropellant thruster
  • Iridium
  • Nozzle