نوع مقاله : مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد دامغان، دامغان، ایران

2 استادیار، پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،تهران، ایران

چکیده

مطالعه تاثیر بیوزنی بر سلول های پیش‌ساز اندوتلیال، هم در فهم تغییرات قلبی در فضانوردان، و هم در استفاده از بیوزنی به عنوان محرکی برای رگزایی به منظور سلول‌درمانی بیماری‌های قلبی موثر است. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر بیوزنی بر مارکر رگزایی VEGFR- 2 و CD34 بود. پس از استخراج سلول‌های پیش‌ساز از خون محیطی و تایید آن، بیان ژن‌ها با روش real-time PCR و زنده‌مانی سلول‌ها با روش MTT بررسی شد. سلول‌های استخراج شده از لحاظ شکل و شاخص‌های سطحی CD31و CD144 پیش‌ساز اندوتلیال بودند. بیوزنی منجر به افزایش 5/3 برابری ژن VEGFR- 2 پس از 24 ساعت شد. بیان CD34 50٪ پس از 3 ساعت افزایش یافت اما پس از 24 ساعت به سطح کنترل رسید. به نظر می‌رسد بیوزنی تاثیر مثبت بر بیان مارکرهای رگزایی و تحریک سلول‌های پیش‌ساز اندوتلیال دارد و ممکن است بتوان از آن به عنوان محیطی جدید برای تمایز این سلول‌ها به عروق خونی و سلول درمانی بیماری‌های قلبی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Study of the Effect of the Microgravity on the Expression of Angiogenesis Marker in Endothelial Progenitor Cells

نویسندگان [English]

 • Vajihe Zarrinpour 1
 • Zahrs Hajebrahimi 2

1 Assistant Professor, Islamic Azad University, Damghan Branch, Damghan, Iran

2 Associate Professor, Aerospace Research Institute, Ministry of Science, Research and Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

A study of the effect of microgravity on the endothelial progenitor cells is useful both in understanding cardiac changes in astronauts and in using microgravity as angiogenic stimuli. The aim of the present study was to investigate the effect of microgravity on VEGFR-2 and CD34 angiogenesis markers. Following extraction of progenitor cells from peripheral blood and its confirmation, gene expression was assessed by real-time PCR, and cell viability was assessed by MTT assay. The extracted cells were endothelial progenitor cells in terms of shape and surface markers CD31 and CD144. Microgravity increased the VEGFR-2 gene expression by 3.5 times after 24 hours. CD34 expression increased by 50% after 3 h but reached control level after 24 hours. Microgravity appears to have a positive effect on the expression of angiogenic markers and stimulation of endothelial progenitor cells, and it may be used as a new environment to differentiate these cells into blood vessels and to treat heart disease.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Endothelial progenitor cells
 • Microgravity
 • Angiogenesis marker
 1. Risau, and I. Flamme, "Vasculogenesis," Annual Review of Cell and Developmental Biology, Vol. 11, No.1, pp.73-91, 1995.
 2. Akhtar, E.B. Dickerson, and R. Auerbach, "The sponge/Matrigel angiogenesis assay." Angiogenesis, Vol. 5, pp. 75-80, 2002.
 3. Histov, W. Erl, and P.C. Weber, "Endothelial Progenitor cells, isolation and characterization," Trends in Cardiovascular Medicine, vol. 13, no. 5, pp. 201-206 , 2003.
 4. Kalka, M. Haruchika, T. Takahashi, and et. al., "Transplantation of ex vivo expanded endothelial progenitor cells for therapeutic neovascularization." Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 97, no. 7, P.P. 3422– 3427, 2000.
 5. M. Seaberg, and D.V Kooy, "Stem and progenitor cells: the premature desertion of rigorous definitions," Trends Neurosciences, vol. 26, no. 3, pp. 125-31, 2003.
 6. Murohara, I. Hisao, J Duan. and et al., "Transplanted cord blood-derived endothelial precursor cells augment postnatal neovascularization.", The Journal of clinical investigation, vol. 105, no. 11, pp. 1527–1536, 2000.
 7. Clement, and K. Slenzka, Fundamentals of Space Biology, Research on Cells, Animals, and Plant in Space, vol.18, Springer Science & Business Media, 2006.
 8. V. Nosova, P. Yen, K.C. Chong, and et al, "Short-term physical inactivity impairs vascular function.", Journal of Surgical Research, vol.190, no.2, pp. 672-682, 2014.
 9. C. Wang, D-Y. Lu, F. Shi, and et al, "Clinorotation enhances autophagy in vascular endothelial cells", Biochemistry and Cell Biology, vol. 91, no.5, pp. 309-314, 2013.
 10. Eichmann, K. Corbel, V. Nataf, and et. al., "Ligand-dependent development of the endothelial and hemopoietic lineages from embryonic mesodermal cells expressing vascular endothelial growth factor receptor 2." Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 94, no. 10, pp. 5141-5146, 1997.
 11. Yamashita, H. Itoh, M. Hirashima, and et. al., "Flk1-positive cells derived from embryonic stem cells serve as vascular progenitors." Nature, vol. 408, no. 6808, pp. 92-96, 2000.
 12. R. Kordi, A.Nekouei, A. Shafiee, and V. Hadidi, "The Effect of Eight Weeks High Intensity Aerobic Continuous and Interval Training on Gene Expression of Vascular Endothelial Growth Factor In Soleus Muscle of Healthy Male Rats." Arak Medical University Journal, vol. 18, no. 8, pp. 53- 62, 2015 (in Persian).
 13. Asahara, T. Murohara, A. Sullivan, and et al., "Isolation of putative progenitor endothelial cells for angiogenesis." Science, vol. 275, no. 5302, pp. 964-966, 1997.
 14. Koyanagi, C. Urbich, E. Chavakis, and et al. "Differentiation of circulating endothelial progenitor cells to a cardiomyogenic phenotype depends on E-cadherin." FEBS Letters, vol. 579, no.27, pp. 6060–6066, 2005.
 15. Hill, G. Zalos, J. Halcox, and et al., "Circulating endothelial progenitor cells, vascular function, and cardiovascular risk." New England Jornal of Medicine, vol. 348, no. 7, pp. 593–600, 2003.
 16. Pietsch, J. Bauer, M. Egli, and et al., "The effects of weightlessnesson the human organism and mammalian cells." Current MolecularMedicine, vol. 11, no. 5, pp. 350–364, 2011.
 17. A. Convertino, "Status of cardiovascular issues related tospace flight: implications for future research directions", Respiratory physiology and neurobiology, vol. 169, pp. S34–S37, 2009.
 18. Y. Kang, L. Zou, M. Yang, and et al., "Impact of simulated microgravity on microvascular endothelial cell apoptosis," European journal of Applied Physiology, vol. 111, no. 9, pp. 2131-2138, 2011.
 19. Chiu, J.Z. Wan, D. Abley, and J. Akabutu, “Induction of vascular endothelial phenotype and cellular proliferation from human cord blood stem cells cultured in simulated microgravity,” Acta astronautica, vol. 56, no. 9, pp. 918-922, 2005.