نوع مقاله : مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

نویسندگان

هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد دامغان

چکیده

مطالعه تاثیر بیوزنی بر سلول های پیش‌ساز اندوتلیال، هم در فهم تغییرات قلبی در فضانوردان، و هم در استفاده از بیوزنی به عنوان محرکی برای رگزایی به منظور سلول‌درمانی بیماری‌های قلبی موثر است. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر بیوزنی بر مارکر رگزایی VEGFR- 2 و CD34 بود. پس از استخراج سلول‌های پیش‌ساز از خون محیطی و تایید آن، بیان ژن‌ها با روش real-time PCR و زنده‌مانی سلول‌ها با روش MTT بررسی شد. سلول‌های استخراج شده از لحاظ شکل و شاخص‌های سطحی CD31و CD144 پیش‌ساز اندوتلیال بودند. بیوزنی منجر به افزایش 5/3 برابری ژن VEGFR- 2 پس از 24 ساعت شد. بیان CD34 50٪ پس از 3 ساعت افزایش یافت اما پس از 24 ساعت به سطح کنترل رسید. به نظر می‌رسد بیوزنی تاثیر مثبت بر بیان مارکرهای رگزایی و تحریک سلول‌های پیش‌ساز اندوتلیال دارد و ممکن است بتوان از آن به عنوان محیطی جدید برای تمایز این سلول‌ها به عروق خونی و سلول درمانی بیماری‌های قلبی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Study of the effect of the microgravity on the expression of angiogenesis marker in endothelial progenitor cells

نویسندگان [English]

  • Vajihe Zarrinpour
  • زهرا حاج‌ابراهیمی

هیئت علمی دانشگاه آزاد دامغان

چکیده [English]

A study of the effect of microgravity on the endothelial progenitor cells is useful both in understanding cardiac changes in astronauts and in using microgravity as angiogenic stimuli. The aim of the present study was to investigate the effect of microgravity on VEGFR-2 and CD34 angiogenesis markers. Following extraction of progenitor cells from peripheral blood and its confirmation, gene expression was assessed by real-time PCR, and cell viability was assessed by MTT assay. The extracted cells were endothelial progenitor cells in terms of shape and surface markers CD31 and CD144. Microgravity increased the VEGFR-2 gene expression by 3.5 times after 24 hours. CD34 expression increased by 50% after 3 h but reached control level after 24 hours. Microgravity appears to have a positive effect on the expression of angiogenic markers and stimulation of endothelial progenitor cells, and it may be used as a new environment to differentiate these cells into blood vessels and to treat heart disease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • endothelial progenitor cells
  • microgravity
  • angiogenesis marker