نویسندگان

چکیده

در این پژوهش روش تحلیل حساسیت سیستم برای بهینه‌سازی طراحی مفهومی چندموضوعی یک ماهواره‌بر دومرحله‌ای سوخت جامد توسعه یافته است. بدین منظور از میان ساختارهای گوناگون، ساختاری با سه موضوع مسیر، پیشرانش و هندسه با چیدمان مناسب انتخاب شده است. همچنین تابع هدف، قیود و متغیرهای طراحی در سطح سیستم و موضوعات معرفی شده‌اند. برای ساختار به دست آمده معادلة عمومی حساسیت استخراج و حل شده است. پس از محاسبة گرادیان تابع یک روش شبه‌نیوتن برای محاسبه جهت جستجو و روش درون‌یابی درجة دوم برای جستجوی خطی به کار رفته ‌و برای نقطة شروع از اطلاعات آماری استفاده شده‌ است. در نهایت نتایج بهینه‌سازی ارائه شده که حاکی از کارایی روش تحلیل حساسیت سیستم است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Multidisciplinary Design Optimization of a Small Launch Vehicle; a System Sensitivity Analysis Approach

نویسندگان [English]

  • م. ابراهیمی
  • ج. جدی
  • ج. روشنی یان

چکیده [English]

Abstract-Multidisciplinary Design Optimization (MDO) approaches have significant effects on aerospace vehicle design methodology. In designing next generation space launch systems, MDO processes will face new and greater challenges. Needs to improve conceptual design capabilities have required an increase in the fidelity of empirical disciplinary models, improved design solutions and optimization methods, and reduced workload and design cycle time through advanced frameworks. Such a procedure could identify feasible designs and generate comparison and sensitivity data during optimization.This study uses a System Sensitivity Analysis method to optimize multidisciplinary design of a two-stage Small Solid Propellant Launch Vehicle (SSPLV) based on minimum launch mass. Suitable design variables and technological and functional constraints are considered, both at the system and discipline levels. Propulsion, weight, geometry and trajectory simulation disciplines are used in an appropriate combination. A Generalized Sensitivity Equation (GSE) is derived and solved, and the results of this equation are used for optimization. Comparing the results with the well known gradient based optimization methods proves the ability of the SSA method to reduce computation time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Design optimization
  • Launch Vehicle
  • System sensitivity analysis