نویسندگان

چکیده

در این پژوهش روش تحلیل حساسیت سیستم برای بهینه‌سازی طراحی مفهومی چندموضوعی یک ماهواره‌بر دومرحله‌ای سوخت جامد توسعه یافته است. بدین منظور از میان ساختارهای گوناگون، ساختاری با سه موضوع مسیر، پیشرانش و هندسه با چیدمان مناسب انتخاب شده است. همچنین تابع هدف، قیود و متغیرهای طراحی در سطح سیستم و موضوعات معرفی شده‌اند. برای ساختار به دست آمده معادلة عمومی حساسیت استخراج و حل شده است. پس از محاسبة گرادیان تابع یک روش شبه‌نیوتن برای محاسبه جهت جستجو و روش درون‌یابی درجة دوم برای جستجوی خطی به کار رفته ‌و برای نقطة شروع از اطلاعات آماری استفاده شده‌ است. در نهایت نتایج بهینه‌سازی ارائه شده که حاکی از کارایی روش تحلیل حساسیت سیستم است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Multidisciplinary Design Optimization of a Small Launch Vehicle; a System Sensitivity Analysis Approach

نویسندگان [English]

 • M. Ebrahimi
 • J. Jodey
 • J. Roshanian

چکیده [English]

Abstract-Multidisciplinary Design Optimization (MDO) approaches have significant effects on aerospace vehicle design methodology. In designing next generation space launch systems, MDO processes will face new and greater challenges. Needs to improve conceptual design capabilities have required an increase in the fidelity of empirical disciplinary models, improved design solutions and optimization methods, and reduced workload and design cycle time through advanced frameworks. Such a procedure could identify feasible designs and generate comparison and sensitivity data during optimization.This study uses a System Sensitivity Analysis method to optimize multidisciplinary design of a two-stage Small Solid Propellant Launch Vehicle (SSPLV) based on minimum launch mass. Suitable design variables and technological and functional constraints are considered, both at the system and discipline levels. Propulsion, weight, geometry and trajectory simulation disciplines are used in an appropriate combination. A Generalized Sensitivity Equation (GSE) is derived and solved, and the results of this equation are used for optimization. Comparing the results with the well known gradient based optimization methods proves the ability of the SSA method to reduce computation time.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Design optimization
 • Launch Vehicle
 • System sensitivity analysis
 1. Blair J.C., R.S. Ryan, and L.A. Schutzenhofer, "Launch Vehicle Design Process: Characterization, Technical Integration, and Lessons Learned”, NASA/TP—2001–210992.
 2. Geethaikrishnan C., PhD Thesis, "Multidisciplinary Design Optimization Strategy in Multi-Stage Launch Vehicle Conceptual", Department of Aerospace Engineering Indian Institute of Technology, Bombay August, 2003.
 3. Rowell L.F., and J.J. Korte, "Launch Vehicle Design and Optimization Methods and Priority for the Advanced Enginering Enviroment", NASA/TM-2003-212654.
 4. Olds J., "Multidisciplinary Design Techniques Applied to Conceptual Aerospace Vehicle Design", PhD Thesis, North Carolina State University, 2001.
 5. Kodiyalam S., "Multidisciplinary Design Optimization Some Formal Methods, Framework, Requirements and Application to Vehicle Design", J. Vehicle Design, pp. 3-22, 2001.
 6. HammondE., "Space Transportation: A System Approach to Analysis and Design", AIAA Inc., 1999.
 7. Hammond, W.E., "Design Methodologies for Space Transportation Systems", AIAA Inc., 2001.
 8. Sobieszczanski-Sobieski J. "Sensitivity of Complex, Internally Coupled Systems", AIAA Journal, Vol. 28, No. 1, 1990, pp. 153–160.
 9. Wertz J., and W.J. Larson, "Reducing Space Mission Cost", Microcosm Press and Kluwer Academic Publishers, 1996.
 10. Wertz J.R., "Economic Model of Reusable vs. Expendable Launch Vehicles", IAF 51st International Astronautical Congress Rio de Janeiro, Brazil Oct. 2–6, 2000.
 11. Haftka R.T., and H. Adelman, "Recent Developments in Structural Sensitivity Analysis", Structural Optimization, Vol. 1, 1989, pp. 137–151.
 12. Newman P.A., and A.C. Baysal, "Aerodynamic Optimization Studies Using a 3-D Supersonic Euler Code with Efficient Calculation of Sensitivity Derivatives", AIAA Paper 94-4270-CP, Proceedings of the 5th AIAA/NASA/USAF/ISSMO Symposium on Multidisciplinary Analysis and Optimization, Panama City Beach, Florida, September 7–9, 1994, Vol. 1, pp. 170–194.
 13. Barthelemy J.-F., and J. Sobieszczanski - Sobieski, "Optimum Sensitivity Derivatives of Objective Functions in Nonlinear Programming", AIAA Journal, Vol. 21, No. 6, June 1983, pp. 913–915.
 14. Barun J., "Advanced Transport Design Using Multidisciplinary Design Optimization", AIAA Paper 91-3082, Sep. 1991.
 15. Hajela P., C.L. Bloebaum, and J. Sobieszczanski-Sobieski, "Application of Global Sensitivity Equations in Multidisciplinary Aircraft Synthesis", Journal of Aircraft, Vol. 27, No. 12, December 1990, pp. 1002–1010.
 16. Olds J., "System Sensitivity Analysis Applied to the Conceptual Design of a Dual-Fuel Rocket SSTO", AIAA Paper 94-4339, Sept. 1994.
 17. Komgold J., G. Gabriel, J. Renaund, and G. Kotu, "Application Of Multidisciplinary Design Optimization to Electronic Package Design", AIAA-92-4704-CP.
 18. Mirshams M., "Expendable Launch Vehicle Mass Estimate Relationship", MDO Laboratory, Dept. of Aerospace Engineering, N. Toosi University of Technology, MDO-LAB-TR134 Mar. 2005.
 19. Ebrahimi R., "Rapid Solid Rocket Motor Design Code", MDO Laboratory, Dept. of Aerospace Engineering, K.N. Toosi University of Technology, MDO-LAB-TR121, Feb. 2005.
 20. Roshanian, J., "Trajectory Simulation and Optimization", MDO Laboratory, Dept. of Aerospace Engineering, N. Toosi University of Technology, MDO-LAB-TR115, Jan. 2005.10.25
 21. Malyshev V.V., etal., "Aerospace Vehicle Control, Modern Theory and Applications", IAE Brazil and MAI Russia Cooperation, 1998.
 22. ADS User’s Guid, ver. 2
 23. Isakowitz S.J., "International Reference Guide to Space Launch Systems", 2nd, AIAA Inc., 1995.
 24. Vanderplaats Garret N., "Numerical Optimization Techniques for Engineering Design (with application)", New York, McGraw-Hill,
 25. Venkataraman P., "Applied Optimization with MATLAB Programming", New York, Wiley,