نویسندگان

چکیده

در این مقاله اثرات عوامل مداری‌ـ محیطی بر دریافت حداکثر توان از سلول‌های خورشیدی سیلیکانی درمدارهای مختلف بررسی شده است. بررسی شامل اثرات تشعشع، تابش و حرارت بر مشخصه‌های الکتریکی سلول در دو مدار GEOو LEOاست. افزودن اثر تشعشع به مدل تک‌دیودی سلول، پیاده‌سازی مدل توسط نرم‌افزار MATLAB، تأیید مدل با داده‌های موجود، شبیه‌سازی اثر تشعشع در شرایط تابشی و دمایی AM0، GEOو LEOو مقایسة مشخصه ‌های سلول در BOLو EOL، نتایج این بررسی است. در سیستم‌های فتوولتائیک، هدف بالا بردن راندمان است که این کار با دستیابی به بیشترین توان خروجی آرایه‌های خورشیدی امکان‌پذیر است. برای نیل به این هدف ردیابی نقطة توان ماکزیمم آرایة خورشیدی، چه آرایة ثابت باشد و چه با حرکت خورشید هماهنگ و سنکرون باشد، ضروری است.بنابراین یک سیستم فتوولتائیک که قابلیت ردیابی خورشید و همچنین قابلیت انتقال سیستم به نقطة ماکزیمم توان را داشته باشد نیز طراحی و پیاده‌سازی شده است. ردیابی نقطة ماکزیمم توان با استفاده از الگوریتم Observation & Perturbationپیاده‌ سازی شده است و نتایج آن بررسی گردیده است. در انتها نتایج حاصل از ردیابی همزمان خورشید و نقطة ماکزیمم توان نیز ارائه شده است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Effects of Radiation, Irradiance, and Temperature on Solar Cell Electrical Characteristics and Extraction of Maximum Solar Panel Power by MPPT

نویسندگان [English]

 • M. Taherbaneh
 • A.R. Fasooniehch
 • Sh. Karbasian
 • R. Amjadifard

چکیده [English]

In this paper, the effects of orbital–environmental parameters on the maximum delivered power of silicon solar cells in various orbits are investigated. The survey consists of the effects of radiation, irradiance, and temperature on solar cell electrical characteristics in LEO and GEO orbits. Applying radiation effect to “One-Diode” model of the solar cell and implementation of the model in MATLAB environment has been done. Then the verification of the model by the existing data, and simulation of radiation effects at AM0, in LEO and GEO orbits is implemented. Comparison of electrical characteristics of the cell at BOL and EOL in various orbits is a part of the results of the survey.

کلیدواژه‌ها [English]

 • MPPT
 • Perturbation & Observation
 • LEO
 • geo
 • Photovoltaic system
 • Solar Cell
 • Radiation
 1. Wertz J.R., and W.J. Larson, Space Mission Analysis and Design, KLUWER Academic Publications, 1991.
 2. Luque A., and Hegedus, Handbook of Photovoltaic Science and Engineering, John Wiley & Sons Ltd., August 2005.
 3. Walker G.R., "Evaluating MPPT converter topologies using a MATLAB PV model", Journal of Electrical & Electronics Engineering, Australia, IEAust, Vol. 21, No. 1, pp. 49-56, 2001.
 4. Masoum M.A.S., and M. Sarvi, “Design, Simulation and Construction of a New Fuzzy-Based Maximum Power Point Tracker for Photovoltaic Application”.
 5. ECSS-E-10-04A, “Space engineering: Space environment”, ESA Publications Division, 21 January 2000.
 6. Gilmore D.G., Spacecraft Thermal Control Handbook, Vol.1: Fundamental Technologies, AIAA 2002.
 7. “Earth Albedo and Emitted Radiation”, NASA Space Vehicle Design Criteria (Environment), NASA SP-8067, July 1971.
 8. Howard J.W., and D.M. Hardage, "Spacecraft Environments Interactions: Space Radiation and its Effects on Electronic Systems", NASA/TP-1999-209373.
 9. Patel M.R., Spacecraft Power Systems, CRC Press, 2005.
 10. Jones P.A., S.F. White, T.J. Harvey, and B.S. Smith, “A High Specific Power Solar Array for Low to Mid-Power Spacecraft”, AEC, California 93117, Spectrolab Inc., California 91342-5373.
 11. James B.F., O.W. Norton, and M.B. Alexander, “The Natural Space Environment: Effects on Spacecraft”, NASA reference publication 1350, MSFC, November 1994.
 12. Space-Env.ESA.int/standards/ECSS/10-4a/ch09_d3.pdf
 13. Anspaugh B.E., “Solar Cell Radiation Handbook, Addendum1:1982-1988”, JPL82-69, Add.1, Feb.15, 1989.
 14. Anspaugh B.E., “GaAs Solar Cell Radiation Handbook”, JPL Publication 96-9, July 1, 1996.
 15. Walters R.J., and T.L. Morton, “Displacement Damage Effects in Solar Cells-Mining Damage From the Microelectronics and Photonics Test Bed Space Experiment”, NASA/TP-2004–213338.
 16. Pisacane V.L., Fundamental of Space Systems, 2nd, Oxford University Press, 2005.
 17. Castaner L., and Silvestre, Modeling Photovoltaic Systems Using PSpice, John Wiley, 2002.
 18. Luque A., and Hegedus, Handbook of Photovoltaic Science and Engineering, John Wiley, 2003.
 19. Goetzberger A., J. Knobloch, and B. Voss, Crystalline Silicon Solar Cells, John Wiley, 1998.
 20. Fatemi S., H.E. Pollard, H.Q. Hou, and P.R. Sharps, “Solar Array Trades Between Very High-Efficiency Multi-Junction and Si Space Solar Cells”, 28th IEEE PVSC, Sep. 17-22, 2001.
 21. Radziemska E., and Klugmann, “Thermally Affected Parameters of the Current-Voltage Characteristics of Silicon Photocell”, Energy Conversion & Management, 43, 2002, pp.1889-1900.
 22. Pressman A.I., Switching Power Supply Design, McGraw-Hill Inc., New York, 1992.
 23. Joe Air Jiang, Tsong Liang Huang, Ying Tung Hsiao and Chia Hong Chen “Maximum Power Tracking for Photovoltaic Power Systems”, Tamkang Journal of Science and Engineering, Vol. 8, no. 2, pp. 147-153, 2005.