نویسندگان

چکیده

در این مقاله اثرات عوامل مداری‌ـ محیطی بر دریافت حداکثر توان از سلول‌های خورشیدی سیلیکانی درمدارهای مختلف بررسی شده است. بررسی شامل اثرات تشعشع، تابش و حرارت بر مشخصه‌های الکتریکی سلول در دو مدار GEOو LEOاست. افزودن اثر تشعشع به مدل تک‌دیودی سلول، پیاده‌سازی مدل توسط نرم‌افزار MATLAB، تأیید مدل با داده‌های موجود، شبیه‌سازی اثر تشعشع در شرایط تابشی و دمایی AM0، GEOو LEOو مقایسة مشخصه ‌های سلول در BOLو EOL، نتایج این بررسی است. در سیستم‌های فتوولتائیک، هدف بالا بردن راندمان است که این کار با دستیابی به بیشترین توان خروجی آرایه‌های خورشیدی امکان‌پذیر است. برای نیل به این هدف ردیابی نقطة توان ماکزیمم آرایة خورشیدی، چه آرایة ثابت باشد و چه با حرکت خورشید هماهنگ و سنکرون باشد، ضروری است.بنابراین یک سیستم فتوولتائیک که قابلیت ردیابی خورشید و همچنین قابلیت انتقال سیستم به نقطة ماکزیمم توان را داشته باشد نیز طراحی و پیاده‌سازی شده است. ردیابی نقطة ماکزیمم توان با استفاده از الگوریتم Observation & Perturbationپیاده‌ سازی شده است و نتایج آن بررسی گردیده است. در انتها نتایج حاصل از ردیابی همزمان خورشید و نقطة ماکزیمم توان نیز ارائه شده است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Effects of Radiation, Irradiance, and Temperature on Solar Cell Electrical Characteristics and Extraction of Maximum Solar Panel Power by MPPT

نویسندگان [English]

 • م. طاهربانه
 • ع. فاسونیه چی
 • ش. کرباسیان
 • ر. امجدی فرد

چکیده [English]

In this paper, the effects of orbital–environmental parameters on the maximum delivered power of silicon solar cells in various orbits are investigated. The survey consists of the effects of radiation, irradiance, and temperature on solar cell electrical characteristics in LEO and GEO orbits. Applying radiation effect to “One-Diode” model of the solar cell and implementation of the model in MATLAB environment has been done. Then the verification of the model by the existing data, and simulation of radiation effects at AM0, in LEO and GEO orbits is implemented. Comparison of electrical characteristics of the cell at BOL and EOL in various orbits is a part of the results of the survey.

کلیدواژه‌ها [English]

 • MPPT
 • Perturbation & Observation
 • LEO
 • geo
 • Photovoltaic system
 • Solar Cell
 • Radiation