نویسندگان

چکیده

در این مقاله به مطالعة مفاهیم رشد قابلیت اطمینان و بررسی روش‌های مدل کردن آن پرداخته شده‌است و یک مدل رشد قابلیت اطمینان برای ماهواره‌برها پیشنهاد شده است. در مورد نحوة به‌دست آوردن پارامترهای مدل رشد در قالب یک مثال عددی توضیحاتی آورده شده است. روشی برای محاسبة قابلیت اطمینان اولیه برای ماهواره‌بر آورده شده‌است و هم‌چنین روشی برای ارزیابی و اعتبارسنجی قابلیت اطمینان ماهواره‌بر در تعداد مختلف پرتاب‌ها با داشتن تعداد موفقیت‌ها ارائه شده که بر اساس توزیع دو جمله‌ای می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد که بعد از 10 بار پرتاب موفقیت‌آمیز ماهواره‌بر می‌توانیم با سطح اطمینان نتیجه گرفت که قابلیت اطمینان ماهواره‌بر در فاصلة (1و 0.741) است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Reliability Growth Model for a Launch Vehicle With its Requirements

نویسندگان [English]

 • Z. Mehrafroz
 • S. Radpour

چکیده [English]

In this paper, reliability growth concepts and modeling methods have been studied and a reliability growth model for launch vehicles has been proposed. Numerical example shows how we can obtain the model parameters. A method for calculating the initial launch vehicle reliability is suggested, also a method for estimating and validating of launch vehicle reliability in various number of launches with number of successes based on binomial distribution has been proposed. Results show after 10 successful launches we can conclude that launch vehicle reliability is between 0.741 and 1.

کلیدواژه‌ها [English]

 • reliability growth
 • Launch Vehicle
 • launch vehicle reliability
 1. Blischke, Wallace R. and Murthy, D. N. Prabhakar. Reliability- Modeling, Prediction, and Optimization, Wiley, 2000.
 2. Wasserman, Gary S., Reliability Verification, Testing, and Analysis in Engineering Design, Marcel Dekker, 200
 3. Kececioglu, Dimitri. Reliability and Life Testing Handbook, Prentice Hall, 2002.
 4. Chang, I-Shih. "Space Launch Vehicle Reliability," Crosslink Spring, Vol. 6, No.2, 2005.
 5. Probabilistic Risk Assessment Procedure Guide for NASA Managers and Practitioners, Version 1.1, NASA Headquarters, Washington, DC 20546, 2002.
 6. Available: [on line],reliasoft.com
 7. Available: [on line],barringer1.com
 8. Available: [on line],www.reliasoft.com