نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده مکانیک

چکیده

پاششبهینةانژکتورهاوتوزیعیکنواختدبیسوختدر صفحةانژکتورموتور موشک سوخت مایعازپارامترهای اساسی درتعییننیروی پیشرانشو پایداری احتراقاست. عبور هر دو سیال عامل احیاکننده و اکسیدکننده در انژکتورهای دو مؤلفه باعث می شود که بتوان بدون افزایش قطر صفحة انژکتور دبی سیال سوخت را افزایش داد که این امر موجب بالارفتن فشار گازهای حاصل از احتراق و نیروی پیشرانش خواهد شد. دراین تحقیق تعدادیانژکتوردو مؤلفةپیچشی ویک نمونه صفحةانژکتور مسطح دایروییکموتور موشک آزمایشگاهی ساخته شده است. سپسبا استفاده از سامانة تست سرد انژکتور و صفحة انژکتور ساخته شده، مشخصه‌های اسپری انژکتورها و صفحة انژکتور شامل زاویة پاشش،نحوة توزیعدبیسیالدر فشارهای مختلف اندازه‌گیری شده است. نتایج تجربی تست سرد حاکی از آن است که مشخصه‌های اسپری پاشش انژکتور و صفحة انژکتور مانند زاویة پاشش، توزیع و میزان دبی و یکنواختی اسپری مطابق انتظار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Dual Base Swirl Injector Design for Increasing Specific Impluse in a Liquid-Fuel Rocket Engine

نویسندگان [English]

  • فتح اله امی
  • امیر کارگر
  • سید مصطفی حسینعلی پور

چکیده [English]

Optimized injectors spray and consequently their proper fluid distribution is one of the most important factors determining the thrust force and combustion stability. Reaching a stable combustion with a high specific impulse needs a proper fuel distribution and atomization. Asymmetric distribution of fuel spray droplets lead to asymmetric spray cone and incomplete combustion that cause the chamber broken. Regarding to the numerous advantages of swirl double-based injectors, 25 number of this injector type are manufactured to be mounted on a circular injector plate. To ensure that they have enough accuracy, macroscopic spray characteristic of all injectors are measured and examined in cold test lab and PDA lab.Having checked the quality of each injector, two types of injector plates are designed and manufactured precisely. Having manufactured a circular and a hexagonally arranged injector plate, their spray characteristics are examined.Results show that the circular injector plate has satisfactory spray characteristics like droplet distribution and desirable spray cone and could be ready for warm test.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dual
  • base swirl injector
  • injector plate
  • atomization
  • spray characteristics
  • Cold test