نویسندگان

چکیده

شناسایی انواع خرابی سیستم‌ها به‌خصوص در مورد محصولات حیاتی و حساس و محاسبة قابلیت اطمینان آنها قبل از به‌کارگیری، نقش مؤثری در بهبود طراحی این سیستم‌ها ایفا می‌کند. روش تحلیل درخت خطا FTAیک ابزار تشخیصی بسیار قوی برای تحلیل سیستم‌های پیچیده است که به عنوان یک روش کمک‌کننده در اصلاح طراحی به کار می‌رود.بر همین اساس، در این مقاله ابتدا بلوک دیاگرام یک موتور راکت رسم گردیده و بر پایة آن درخت خطای احتراق نابهنگام موتور به دست آمده است و در نهایت قابلیت اطمینان کارکرد درست موتور راکت حین به‌کارگیری محاسبه گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Modeling and Evaluation of Reliability in Rocket Engine by Fault Tree Analysis

نویسندگان [English]

  • مهدی کرباسیان
  • احمد باقری

چکیده [English]

Recognition of any type of failures in systems and prediction of its reliability have important role in improvement of design of systems. Fault Tree Analysis (FTA) is one of the best techniques in analysis and improvement of complex systems. In this paper first, we show reliability block diagram (RBD) of Rocket Engine and then its fault tree is analyzed. Finally based on FTA, reliability of combustion of rocket engine is calculated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reliability
  • Fault Tree Analysis
  • reliability block diagram
  • rocket engine